Arxiu d'etiquetes: LA NOSTRA HISTORIA

Problemes caracteriològics dels catalans?

Problemes caracteriològics dels catalans?

Gandhi deia que l’Índia seria independent quan es guanyés el cor dels anglesos.
Esteu molt lluny de guanyar-vos el cor dels espanyols.
Molts el tenen endurit pel racisme i la manipulació mediàtica. Però allí no acaba el problema.
La mala fama dels catalans ha estat la de ser avariciosos, garrepes, però crec que no és correcta.
El problema és més aviat un tarannà sec -amb tendència a enrabiar-se- amb un orgull relligat a un materialisme molt plebeu, que fa una impressió d’una manca atronadora d’espiritualitat, de no anar més enllà de la panxa, el sexe i la butxaca.
Si a catalans d’arrel aquests trets ja resulten repel·lents (tríada potser digna d’una porquera) podem imaginar que més ho deu resultar als altres pobles del món.
La fama de “rabiosos” ve d’antic.
Al País Valencià en deien “rabuts” (que tenia sentit de fanàtic), en una cançoneta popular burlesca:
“Català rabut, fill de Barcelona,
no tens prou diners, per fer ballar la mona”.

El tarannà dominant de fons també influeix en la manera de parlar la llengua catalana, tant al Principat com al País Valencià i a les Illes. Molt sovint l’accent de la llengua parlada és massa plebeu i malsonant, ple de castellanades i brofegades. Es natural que això el faci desagradívol a les orelles de gent que, ja d’entrada, tenen prejudicis.
Un exemple d’aquesta caracteriologia:

Fins i tot un bandarra de primera com Casanova descrivia els valencians del s. XVIII com a “ànimes de bronze”:
“Poble espanyol, ets de plànyer!
En els mateixos béns que la natura t’ha prodigat, trobes la causa de la teva eterna misèria; la bellesa del teu país i les seves riqueses naturals són justament les causes de la teva indolència i de la teva incúria, igual que les mines de Mèxic i del Perú han nodrit el teu orgull i els teus prejudicis.
Heus ací una opinió que, a primer cop d’ull, semblarà paradoxa; és el lector qui l’ha de meditar i l’ha d’apreciar.
Qui dubta que Espanya ha de menester una regeneració que no ha d’ésser sinó el resultat d’una invasió estrangera, l’única que pot reanimar en el cor dels espanyols aquell fogar de patriotisme i d’emulació que perilla d’extingir-se totalment?
Si Espanya ha de reprendre el seu gloriós lloc en la gran família europea, ens fa molta feredat per ella que no sia a costa del més terrible daltabaix.
Sols el llamp pot despertar aquests esperits de bronze”
(“Història de ma vida”, de Giacomo Casanova [Jacques Casanova de Seingalt], 1725-1798, aventurer i gran bandarra venecià, parlant especialment de la decadència que veu a la ciutat de València, 1769).

Han fet de l’independentisme una mena de religió cívica laïca, amb aspectes d’idolatria ideològica.
Ja a la Guerra de Successió conten que hi havia prou miquelets que es deixaven morir “per l’Arxiduc”.
El nacionalisme català n’és una versió actualitzada.
Els patriotismes que triomfen van acompanyats d’una fe popular si fa no fa potent, que és el ciment més contundent perquè és sobrehumà. Com a la Catalunya imperial de l’Edat Mitjana.
Rellegim els nostres clàssics i tornem a la nostra caracteriologia no degenerada.
Torras i Bages ja s’ho va veure venir:
“Tenim, doncs, molta gent ocupada a treballar en l’element variable i transitori, on les formes externes i visibles, en el que en podríem dir el cos venerable de la pàtria; mes de treballar en son esperit pocs se’n recorden. Alabem la bona qualitat de la font i ens aprofitem de l’excel·lència de ses aigües; estimem els sentiments catalans potser superiors als dels altres homes; ponderem el caràcter que distingeix els fills d’aquesta terra; mes molts dels nostres miren amb indiferència i tal volta amb menyspreu el vell esperit català que tot això engendra, i no saben capir que el més necessari és fomentar la substància de la pàtria.
La nova generació catalana sap aprofitar els tresors; potser fins els malgasta; manifesta una generosa activitat, mes sa força de produir per ara és molt limitada, i en lloc d’augmentar-se, veiem cada dia minvar el sagrat dipòsit de la pàtria; havem de procurar no convertir la nostra regió en una societat de sols literats i artistes, que fóra gran afront per a la pràctica raça catalana.
Els caràcters s’emmotllen al figurí parisenc o madrileny el mateix que els vestits, i això arriba fins a la classe popular, sempre més aferrada a la tradició; i tot sovint pels carrers de Barcelona s’ou el rústic carreter cantar malagueñas al so de l’estepec de les xurriaques”
(“La tradició catalana”, cap. I, 1892, d’en Josep Torras i Bages, 1846-1916, cofundador del catalanisme modern).

Anuncis

La Tradició Democràtica Catalana

LA TRADICIÓ DEMOCRÀTICA CATALANA

L’ORIGEN

Catalunya, el primer Parlament medieval de l’Europa continental (abans hi ha l’islandès, però el català és quasi 50 anys abans que l’anglès, el qual, prengué un nom català o occità -Parliament- per designar-lo, ja que Aquitània en aquella època tenia el mateix rei que Anglaterra), un tret que convindria reivindicar molt més cara a la nostra projecció internacional i al nostre autoconvenciment col·lectiiu.  El parlamentarisme medieval, com explicava Pau Casals a l’ONU, nasqué a Catalunya, a Toluges, a la vora de Perpinyà, gràcies al cristianisme pacifista de “les Treves de Déu” de l’Abat Oliba

“La democràcia no és apresa al parlament, sinó en casa; ser demòcrata no és pas una actitud política, és una actitud davant la vida” (Montserrat Roig, 1947-1991, escriptora catalana).

L’EDAT DAURADA

“Les gents de Catalunya e d’Aragó viuen pus alts de cor, e així mateix, encara han ab ells (amb llurs prínceps) aquest avantatge: que cascun pot parlar ab ells aitant com se meta en cor que parlar-hi vulla; e aitantes hores ell escoltarà graciosament, e pus graciosa li respondrà…E d’altra part (dits prínceps), que cavalquen tots dies per les ciutats, viles e llocs, e es mostren a llurs pobles. E si un bon hom o fembra pobra los crida: -¡Senyor, mercè! -, que tiraran la regna, e oir-los han, e els daran tantost consell a llur necessitat”

“Catalunya ha comunament pus ric poble que negú poble que jo sàpia ne haja vist de neguna província, si bé les gents del món la major part los fan pobres. Ver és que Catalunya no ha aquelles grans riqueses de moneda de certs hòmens senyalats, com ha en altres terres; mas la comunitat del poble és lo pus benenant que poble del món, e aquí viuen mills (millor) e pus ordenadament en llur alberg amb llurs mullers e ab llurs fills, que poble al món sia” (Crònica, 1325-1332, Ramon Muntaner, 1265-1336, gran cronista i militar pancatalà).
“…és sobiranament profitosa a la cosa pública, ço és que, cert temps de l’any, cascun fos request de proposar en certs llocs de la comunitat les millors coses que sabés per profit del comú, car més veen molts que pocs. E moltes coses posa Déu en lo cor d’un simple hom que no les posa en lo cor dels majors; e despuis los regents principals, vist què dien los altres” (Fra Francesc Eiximenis, ca.1330-1409, escriptor best-seller i franciscà català).

“Açò apar per lo dit de sant Gregori, secundo Moralium, capitulo X, qui diu: Quod omnes homines natura equales genuit; e vol dir: “que natura tots los hòmens féu eguals quant en si era”, car primerament no havien senyoria fins que ells mateixs s’eligiren senyor per llur protecció e bon estament, al qual donaren aital juredicció si mateixs com se volgueren” (“Dotzè del Crestià”, 1384, 12ª part de la 1ª Enciclopèdia catalana, de Francesc Eiximenis, ca.1330-1409, monjo franciscà).
“Qual poble és en lo món que sia així franc de franqueses e llibertats ni que sia així liberal com vosaltres?” (Rei Martí I l’Humà o l’Eclesiàstic, Girona 1356 – Barcelona 1410, adreçant-se als catalans).

COMENCEN ELS PROBLEMES

“…a gran inducció de la dita reina e altres dessús dits, atorgà de fer donació perpetual al dit infant En Ferrando, de les viles de Xàtiva, que ara és ciutat, d’Algesira, de Murvedre, de Maella, de Borriana e de Castelló, e per tots los dits llocs tramès sos missatgers especials…”  “…e d’açò hagueren recorriment a la ciutat de València que els n’ajudàs, com en altra manera se tenim tots per perduts” “…e tota l’altra gent de la ciutat anassen al reial del senyor rei e que morís tota persona que s’hi atrobàs de casa del dit senyor, sinó tan solament lo senyor rei, e la reina, e l’infant don Ferrando” “− Anem, que pus que són fetes les ordinacions, jo m’ho aventuraré de dir, que no hi planyeré la mia vida; e si em mata lo senyor rei, morré per lleialtat. E així, pus que jo maventur de dir-ho, bé us podets vosaltres aventurar d’anar-hi−.” “En Guillem de Vinatea proposà e dix, que aitals donacions faés ne consentís, com havia, car allò no volia àls dir sinó tolre e separar lo regne de València de la corona d’Aragó, car separats les viles e llocs tan apropiats, com aquells eren, de la ciutat de València, València no seria res; per què ells no consentien en les dites donacions, ans hi contradirien; e que es meravellaven fort d’ell e de son consell que en tal punt los posassen davant, car posaven-los en punt d’ésser traïdors” “E lo senyor rei respòs: − Reina, reina! El nostre poble és franc, e no és així subjugat com és lo poble de Castella, car ells tenen a nós com a senyor e nós a ells com a bons vassals e companyons” (“Crònica de Pere el Cerimoniós”, 1342-1385, memòries del rei Pere III “el del Punyalet”, 1319-1387, monarca de la Corona catalano-aragonesa).
“…qui hi havia nom Gonçalbo, lo qual, segons que damunt havem ecitat, lo jorn que es mogué l’avalot en la ciutat, aquell vespre lo dit Gonçalbo ab quatre-cents hòmens de sos sequaces venc ballar ab trompes e ab tabals al nostre reial, e, volguéssem o no, haguem a ballar ab ell nós e la reina…” (La revolta de la Unió, a la “Crònica de Pere el Cerimoniós”, 1342-1385, memòries del rei Pere III “el del Punyalet”, 1319-1387, monarca de la Corona catalano-aragonesa).
“Vindran los lleons de Castella i et xuclaran la sang” (St. Vicent Ferrer, 1350-1419).
“Fanno questi regni d’Aragona, Catalogna e Valenza professione di esser liberissimi e di governarsi come una ben regolata repubblica, perche astringono e obbligano il re alle leggi colle quali si modera assai l’autorità sua” (Paolo Tiepolo, ambaixador de la República de Venècia davant Felip II de Castella, 1563)

L’ESCOMESA DE L’IMPERIALISME DELS REIS CASTELLANS

1625: Pere Joan Porcar, al seu Dietari: Els “malaventurats, i molls, i temerosos, i amedrentats valencians” (Porcar) hi claudiquen: més càrregues fiscals per “oprimir el poble” i tot per nodrir guerres de religió remotes. Desmantellament total de qualsevol força rectora del regne teòricament sobirà: L’aristocràcia valenciana queda definitivament liquidada a Montsó com a força rectora valenciana amb un gest melodràmatic de despotisme reial per atènyer uns impost exhorbitants per a la guerra: “Aquí yace un reino entero…” dirà un epigrama anònim “que ixqué el dia que fón vençut el Estament Militar”.
“Tot maldat i mal govern del rei jove” (1627, Pere Joan Porcar, en parlar contra el rei Felipe IV al “Dietari de les coses evengudes en la Ciutat i Regne de València”).
“Pocos catalanes salen a servir a su magestad, contentándose de vivir en la oçiosidad de su tierra, en la qual su mayor interès pende de las cassas de la Deputaçión y de la ciudad, con que cessa la dependencia de su soberano señor […], reduçiendo el señorío a sólo protección y sus libertades a república” (Memorial del comte d’Oñate a Felip IV de Castella amb motiu de la Cort general de 1632).
“El primer negocio, y el mayor, es allanar Cataluña” (Comte-Duc D’Olivares [Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar] , 1587-1645, aristòcrata romano-castellà d’ascendència jueva, vàlid de Felipe IV de Castella).
“Els homes van fer els reis, i no pas els reis els homes” (1641, Pau Clarís i Casademunt, 1586-1641, canonge de la Seu d’Urgell i President de la Generalitat pel braç eclesiàstic).
“Desperteu-vos, desperteu-vos catalans adormits…no sepulteu vostra honra, vostres lleis i la llibertat de vostra amada Pàtria en la negra obscuritat d’una pèrpetua, deplorable esclavitud” (“Despertador de Catalunya”, pamflet imprès per la Generalitat, 1713).
“Los castellanos quieren quitarnos aún la memoria de nuestra antigua libertad: gente enemiga de todo género humano” (1763, Gregori Maians i Siscar, 1699-1781, erudit, historiador, lingüista i polígraf valencià, d’Oliva, la Safor).
(Castella) “se contentó en envidiar a Aragón la libertad ayudando a quitársela” (Antoni de Puigblanch, liberal català de les Corts de Cadis, va morir exiliat a Londres).

SEGLE XIX

“Ciento cuarenta y tres son los catalanes arcabuceados como perros, sin sentencia legal, sin formación de causa siquiera, sin haberles dado tiempo para despedirse de sus familias […]. Pero también son muchos centenares los que, juzgados por la misma legislación, han sido conducidos, unos a Filipinas, otros a Islas Canarias, otros a provincias del interior” (1851, Discurs del general Joan Prim i Prats, 1814-1870, general i polític català progressista assassinat al “Congreso de los Diputados”).
“La República té sobre la monarquia l’avantatge que porta la racionalitat i no l’absurditat” (Francesc Pi i Margall, 1821-1901, President de la 1ª República espanyola, únic català que ha governat –molt breument- a Madrid).

SEGLE XX

“La conducta de Castilla hacia Cataluña ha sido la de los conquistadores hacia los países conquistados” (Enric Prat de la Riba i Sarrà, 1879-1917, polític catalanista, President de la Mancomunitat).
(Els catalans són) “los judíos de España” (Pio Caro Baroja, 1872-1956, escriptor i metge guipuscoà, membre de la generació del 98).
“Lo más importante de todo es que Cataluña haya sido conquistada por la fuerza de las armas. Con este simple hecho, quizá para siempre haya desaparecido el problema del separatismo catalán. (…) Este separatismo catalán no es ahora la primera vez que se ha planteado de manera violenta. (…) Y nunca la respuesta a estos levantamientos de Cataluña fue tan contundente como ahora lo ha sido” (Diari nazi
«Rostocker Anzeiger», 1939).
“Le he prometido en el lecho de muerte a mi padre que nunca se rompería España. Y te recuerdo que soy jefe de las fuerzas armadas”  (“Avui”, 8-1-04, Juan Carlos I a Pilar Rahola en rebre-la com a diputada d’ERC).

LA TRADICIÓ DEMOCRÀTICA CATALANA

“No presento el estado político de las Cortes de Aragón por modelo perfecto de una Constitución, lo presento para mostrar al mundo hasta qué grado de libertad llegaron las provincias de aquella Corona, qual no había gozado ninguna nación” (Antoni de Capmany, memòria preparatòria de les Corts de Cadis, 1809).
“Gràcies al renaixement català, als molts escriptors que han popularitzat l’excel·lència de la constitució civil i social de Catalunya, avui dia ningú no ignora que la nostra terra fou la més lliure del món, com digué aquell bon rei” (“La tradició catalana”, cap. I, 1892, d’en Josep Torras i Bages, 1846-1916, bisbe cofundador del catalanisme modern).
“La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX” (Francisco Elías de Tejada, «Historia del pensamiento político catalán», pàg. 54, 1963). “Es que las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en al alma colectiva, tan peculiares, que solamente las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas” (pàg. 63).

DEMOCRÀCIA SOBIRANA PER A CATALUNYA

“A les unitats polítiques (més ben dit, dinàstiques) sembla que els ha arribat l’hora de desaparèixer en mancar autoritat efectiva a les dites dinasties; estem de retorn a les veritables unitats, que són les nacionalistes, les fetes no solament per gent d’una mateixa raça sinó d’interessos i necessitats comunes” (Antoni Gaudí i Cornet, 1852-1926, geni de l’arquitectura mundial, cristià i independentista català).
“Són els humans els qui decideixen les fronteres i, en principi, amb el sistema democràtic, si els humans es posen d’acord majoritàriament, poden canviar-les, moure-les, afegir-ne o suprimir-ne. Tota la història de la humanitat és una mostra permanent de mal·leabilitat de les fornteres. Si passéssim a velocitat acelerada els mapes politics del món ens marejaríem de veure com les fronteres van, vénen, tornen, giren, neixen, moren, ballen” (Joan-Lluís Lluís, escriptor català, 1963).
“L’emancipació nacional de Catalunya és factible a curt termini, i la seva legitimitat és avalada tant pels principis bàsics de la democràcia com pel dret internacional i la mateixa normativa constituent de la Unió Europea” (Hèctor López Bofill, 1973, Doctor en dret constitucional).
“Bascos i Catalans tenen el dret d´intentar assolir la seva independència perquè…les fronteres no són necessàriament eternes. En els darrers anys s´ha demostrat que, construccions polítiques nacionals més petites tendeixen a ser més democràtiques i pròsperes” (“The Wall Street Journal”).

LA LLENGUA DEMOCRÀTICA

“El català no és ni ha estat mai una llengua d’imposició: mai cap dictadura no ha imposat el català” (“Llengua i comunicació, cent raons per viure en català”, de Joan Tudela).
“Monolingüisme, colonialisme i intolerància estan íntimament relacionats” (“Pau i interculturalitat”,
p.50, de Raimon Panikkar i Alemany, 1918-2010, filòsof i teòleg indicatalà).
“Un idioma és un dialecte amb un exèrcit” (Max Weinreich, 1894-1969, sociolingüista jídix, de Letònia).
“N´hi ha gent que no vol que s’escrigui, es parli o es pensi en català, són els mateixos que no volen que es parli, s’escrigui o es pensi” (Antonio Fraguas Forges, *1943, dibuixant humorístic progressista foraster).

EPÍLEG

El nivell pragmàtic-material és molt i massa característic dels catalans, però aquest nivell és només un segon nivell en els països avançats (protestants i jueu), on el raonament de primer nivell és, per tradició, prou més “espiritual”, el qual factor és com l’acer o l’or dels raonaments. Els catalans manquen d’aquest primer nivell, prioritari i que en els països lliures i avançats elimina automàticament els raonaments dels segon nivell o els readapta. Per això Holanda, Islàndia o Finlàndia són països lliures, realment cultes i avançats, democràtics, etc., mentre Catalunya és una esclava plena d’immigrants sense integrar, endollats, okupes “anti-tot” i un llarg etcètera. Perquè, si ens cenyim a allò pràctic-material i immediat, sense substrat espiritual, el que fan tota eixa colla és també molt pràctic i “material”. Catalunya, or-i-flama, té les barres de la passió pel benestar, per la bona vida, però la discòrdia civil, la repressió i l’espoli li ve tot seguit, perquè l’atreu fatalment. Perquè la riquesa segura és la fonamentada sobre Déu i no pas sobre el pragmantisme materialista, l’orgull i l’ambició.

L’Església catalana ha estat i és molt més patriòtica del que mereixien els catalans

L’Església catalana ha estat i és molt més patriòtica del que mereixien els catalans

L’Església catòlica catalana sempre ha estat patriòtica, des de les Treves de Déu de l’Abat Oliba (origen del parlamentarisme català) fins als Segadors i la Guerra de Successió, resistència antifranquista i ara també.

 • Catalunya nasqué per Croades contra la invasió musulmana.
 • El creador del parlamentarisme català fou l’Abat Oliba amb les Treves de Déu a Toluges (Rosselló)

 • Les grans victòries medievals foren fruit abans de les pregàries i benaurances dels cristians catalans que dels almogàvers.
  Els catalans conqueriren Mallorques i València en lluita contra una secta violenta, opressiva i destructiva: l’Islam.
 • El primer normalitzador de la llengua catalana fou un frare i místic, Ramon Llull.

 • A la Guerra dels Segadors hi hagueren bisbes que, davant els abusos de la soldadesca castellana, feren crides a la resistència:
  “En defensa de la Sancta Fè Catholica y la República si estan en gràcia de Déu”
  (Clergue català planteja gairebé com a una guerra santa les lleves de la Generalitat contra la invasió hispànica de la tardor del 1640 i promet la vida eterna a qui mori per la pàtria contra els soldaders del rei que profanen també esglésies).
  En aquesta guerra bona part dels caps, el mateix Pau Clarís, eren clergues que defensaven el poble dels abusos de la soldadesca d’ocupació.

 • El catalanisme modern fou engegat per Torras i Bages com a alternativa a les guerres civils entre carlins i liberals. Una altra alternativa pacifista per al rucam que es matava per dèspotes forasters.
  Es a dir, el catalanisme modern també prové de l’Església.
 • Quan als temps (principis del s. XX) de Solidaritat Catalana l’Església catalana es fa “massa catalanista”, els provocadors desvien les ires populars contra la lleva obligatòria contra un boc expiatori, un cap de turc: és la Setmana Tràgica, un progrom cristianòfob.
 • A la Guerra dels 3 anys els incontrolats (FAI+delinqüents comuns) assassinen sense judici previ un 40% del clergat catòlic i uns 20.000 catòlics pel simple fet de ser “beatos”.

 • Repressió franquista contra el clergat català: deportacions a l’Espanya profunda, prohibició del català a les homilies, etc…
  Encara així el clergat català es manté fidel a la llengua i al país (cosa que no podem dir per exemple del clergat valencià, que majoritàriament no s’hi manté).
  Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, s’ha d’exiliar per oposar-se a la “Croada” dels bisbes espanyols, morirà a Suïssa.
  Escarré, exiliat durant el franquisme, d’abat de Montserrat a “abat de Catalunya”

El cristianisme per a Catalunya ha fet allò essencial: parir-la i defensar-la

 • El catalanam li ha estat sumament desagraït, d’ací us vénen totes les vostres desgràcies, que no han pas acabat encara.
 • La ingratitud és extremadament lletja, perversa, verinosa i repulsiva i capaç d’arruïnar famílies, amistats i un país sencer.
 • L’Església Catòlica Catalana ha estat molt fidel a Catalunya.
  Segurament més fidel a Catalunya que a Déu, i potser per això li han sortit tants cristianòfobs i ingrats.

— Enllaços —

Cronologia de la Guerra de Successió

CRONOLOGIA DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Assolida l’alienació del sotmès per mitjà (bàsicament) de la coerció física, la tasca del colonitzador es concreta a mantenir aquest estat d’alienació i a convertir-lo en el seu (nou) estat “natural”; per això la colonització vol dir sempre la falsificació de la història, o fins i tot la seva anatemització . (Heinz Dietrich, Emancipació i identitat d’Amèrica Llatina: 1492-1992)
[…] el desconeixement de la pròpia història és una de les causes més radicals de l’afebliment de la consciència nacional catalana i de la seva lenta substitució per la consciència nacional espanyola. Els nostres ocupants ho saben perfectament i, per ço, és la primera cosa que han amagat, car són conscients que és allò que més els denuncia i més els posa en evidència. El factor històric és tant o més important que el factor lingüístic a l’hora de crear o de reconstruir una consciència nacional, donat que és la història la que més explica el per què de la identitat lingüística i col·lectiva d’un país. (Catalunya, nou Estat europeu. Declaració de la Primera Convenció per la Independència Nacional)
La llengua i la història són els botins més preuats a l’hora de sotmetre un poble. (Àngel Guimerà, escriptor català de la Renaixença).

 • 16·11·1700: Louis XIV nomena el seu nét mes jove el Duc d’Anjou rei de les Espanyes.
 • 1700-1717: Decrets de la Monarquia francesa per a imposar definitivament el francés com a llengua de tribunals i notaris a la Catalunya Nord. El “Conseil Souvirain” de Perpinyà envia súpliques i emissaris al rei per demanar-li que testaments, contractes i enquestes civils i criminals puguin ser escrits en català, en nom del monolingüisme de la immensa majoria dels nordcatalans i de la continuïtat amb el propi passat: “Totas estas rahons y altres que Vd judicarà més utilosas lo pregam vulla insinuar a eixos senyors esperant de la bondat de Vm y per laffició que porta a sa pàtria…” (Emissari Guerau d’Oms i el Consell Sobirà del Rosselló a Josep de Camprodon, resident a París). “Dès lors le français s’implante en maître, et dès lors le chroniqueur aux récits imagés et savoureux s’efface devant le scribe rivé à une formule, et l’on ne trouve presque plus de récits naïfs du temps présent, et l’historien ne recueille guère plus que des faits sans interêt et sans couleur…” (comentari de l’abbé Torreilles, francòfon incondicional, 1912).
 • 3·8·1700: Carles II, amb mala salut, atorga testament i en signar-lo, diuen que exclama: “Déu sols és qui dóna els regnes, perquè sols a Ell pertanyen; jo no sóc res”, frases que pareixen indicar haver testat contra la pròpia nissaga.
 • 8·1700: Carles II nomena Junta de govern fins que arribi el nou successor, la composen la reina, Portocarrero, Mendoza, Montalbo, Frigiliano, Benavente i Arias.
 • 21·9·1700: Carles II cau malalts i és enllitat. Malgrat la declaració del Papa, l’esmaperdut Carles II vacil·la encara pendent de la seva família austríaca i la sobirana (la reina mare havia mort), els ministres i ambaixadors, tots miren d’influir-hi.
 • 19·11·1700: Louis XIV presenta el seu nét Felip d’Anjou a Versalles davant la Cort, amb aquests mots: “Cavallers, vet ací el rei d’Espanya” i, tot seguit, tot adreçant-se a Felip: “Siau bon espanyol, perquè aquest és el vostre deure; però recordau que sou nat francès, a fi que serveu sempre la unió d’ambdues corones: talment haureu felices les dues nacions i servareu la pau d’Europa”. Li dóna una pila de consells i acaba així: “No us deixeu governar; siau sempre el senyor; no tingau favorit ni primer ministre. Escolatau i consultau els del vostre consell; però decidiu. Déu, que us fa rei, us darà totes les llums necessàries mentre abrigueu bones intencions” (acabarà boig, doncs).
 • 28·9·1700: Administren al rei els Sagraments i demana perdó de les seves culpes passades. Totes les venerades imatges de Madrid són dutes a la seva cambra, on també s’instal·la Portocarrero, qui controla així la situació, tot indicant al rei de testar per descarregar la seva consciència d’una guerra civil, sense pensar en lligams de sang.
 • 1·12·1700: Mort de Carles II als 39 anys d’edat i 35 de regnat.

 • 12·1700: Lectura del Testament: Oficialment per a Felip d’Anjou, fill segon del delfí de França i nét de Louis XIV, contra els acords de la Pau dels Pirineus pels quals la infanta Maria Teresa renunciava als drets a la Corona espanyola. En cas de morir Felip sense fills, el tron passaria al seu germà, el duc de Berry, i si faltàs, a l’arxiduc.
 • 24·1·1701: Felip d’Anjou entra per Irun.
 • 24·1·1701: Felip entra en la Cort de Madrid, entre mostres d’entusiasme.
 • 18·2·1701: Felip d’Anjou entra a Madrid, on és proclamant rei de Catella, com a Felipe V. Va al Buen Retiro.
 • 3·1701: Felip V és proclamat rei a Mallorca per les autoritats.
 • 1701: Els mercaders francesos controlen el comerç valencià el baix poble els acusa d’enriquir-se a costa d’ells.
  L’imperialisme comercial francés és el rovell de l’afer. S’escampa el sentiment antifrancès entre el baix clergat valencià.
  L’acadèmia dels Desconfiats de Barcelona el panegíric “Nenias reales y lágrimas obsequiosas a la memoria del gran Carlos II”.
  President de la Generalitat Catalana, nº 116: Josep Antoni Valls i Pandutxo.
  Es formen dos partits arreu els regnes hispànics, el francès, encapçalat per Portocarrero i l’austracista, encapçalat pel marquès de Villena. De moment Felip observa el mandat de son avi : «Tingau gran confiança en el cardenal Portocarrero».
  Batalla del Carpí a la vall del Po, amb victoria aliada.
  “Act of Settlement” (Acta d’Establiment) en favor del Casal Hannover per al tron anglès.
 • 8·1701: Eivissa i Menorca envien finalment representants davant el virrei per retre fidelitat al nou rei.
 • 9·1701: Corts a Saragossa.
  Gran Aliança de L’Haia entre Anglaterra, les Províncies Unides (Holanda) i l’Imperi (Austria), que proposen l’Arxiduc. Carles com a prenent a rei de les Espanyes, car temen una acumulació de poder a través del comerç exterior francés, en poder unir-se França i L’Imperi espanyol, que desequilibraria el repartiment de poder en Europa,però, més encara, compensació territorial.
 • 2·10·1701: “Felip IV” es casa a Figueres amb Mª Lluïsa-Gabriela de Savoia,a la parròquia de St Pere. El banquet també és a Figueres
 • 12·10·1701: Felipe V reuneix les Corts Catalanes i jura les lleis i llibertats.
 • 10·1701: El Duc és nomenat rei català: “Felip V”.
 • Darreries 1701: Frederic de Prússia ateny el títol del rei (Frederic III) a canvi d’ajudar l’Arxiduc. Es coronat fastuosament a Königsberg.
  Esclata la guerra i França envaeix Holanda.
 • D. 1701: Mor a Perpinyà l’escriptor culterà Francesc Fontanella.
 • 1701-1704: Antoni de Planella i de Cruïlles.
 • 1701-1715: Guerra de Successió.
 • 14·1·1702: Conclouen les corts catalanes, amb un 2n acord tibant entre Catalunya i el Borbó qui, necessitat de diners, promet nous “privilegis”: obrir Amèrica al comerç català amb 2 vaixells catalans l’any, via Sevílla, port franc per a Barcelona; creació d’una companyia nàutica; i d’un tribunal de Contrafur.
 • Ca. 3·1702: Mor a Barcelona (St.) Josep Oriol, el “Doctor pa i aigua”
 • 1702: El Tractat dels Pirineus del 1659, que mai no ha estat ratificat per les institucions catalanes (queda com a il·legal per a Catalunya) tan sols aquest any és oficialment comunicat a les Corts catalanes.
  Menorca s’esdevé objectiu estratègic de les foces aliades, que han menester d’un ort on llurs flotes puguessin hivernar per evitar l’abandó de la Mediterrània. Des de Madrid hi envien 100 soldars napolitans i 50 de cavalleria a bord de les galeres del príncep de Tursi, i més tard el mateix any 100 soldats de cavalleria destinats a la guar ició del castell de St. Felip de Maó.
  Vinarós i Benicarló (Baix Maestrat) son posades sota vassallatge de l’orde de Montesa.
  La flota espanyola de les Índies és destruïda pels anglesos a Vigo.
  Reorganització de l’Hisenda espanyola.
 • 7·1702: Bloqueig de Cadis per britànics i holandesos, que desembarquen a Rota i al Puerto de Santa Maria. Felipe V demana ajut, Navarra invoca fur i li’l nega.
  Victòries borbones a Luzzara (Vall del Po) i Friedlingen (Sudoest d’Alemanya).
 • 1702-1714: Anna I Estuard succeix al tron anglès Guillem III d’Orange. Es 2ª filla de Jacob II
 • 1703: Francisco Antonio Fernández de Velasco, virrei (borbònic) de Catalunya.
  L’Emperador Leopold fa proclamar l’Arxiduc Carles com a rei de les Corones hispàniques, a Vilna. És nebot de Mariana de Neuburg, reina de les Espanyes.
  Prússia, Savoia i Portugal s’adhereixen als aliats. El rei portuquès, Pere II, signa el Tractat de Methuen amb Anglaterra, fil conductor de la seva política esterior durant més de dos segles: estreta aliança amb els anglesos front a Espanya i d’altres perills.
  Els generals aliats Marlborough i Eugeni de Savoia obtenen diverses victòries damunt els francesos.
  Victòria popular camisard antifrancesa damunt el Mariscal de Broglie, a Occitània.
  Victòria borbona a Höchstädt (S.W. Alemanya).
  Neix a Barcelona Joan Tomàs de Boixadors.
  Imprès el cançoner “Recreo i Jardí del Parnàs”, amb poemes del Rector de Vallfogona, es tracta de la 1ª edició de l’obra poètica del Rector de Vallfogona, “L’harmonia del Parnàs”. “Parnàs català”, tractat de retòrica de Narcís Julià.
 • 1703-1781: Vida de mossèn Baldiri Reixac, mestre de minyons i pedagog.
 • Ca. primavera 1704: Primers contactes a Viena entre el representant britànic Mitford Crowe i n’Antoni de Peguera i Aimerich (senyor de Foix i Torrelles-Alt Penedès-, i membre de l’Acadèmia dels Desconfiats) i l’advocat en Domènec Perera. Aquest darrer se n’ha de tornar d’amagat per aconseguir adhesions de personalitats.
 • 5·1704: 1600 mariners aliats desembarquen davant Barcelona. El grup dels Vigatans (petita noblesa antiborbona de Vic), molt influent, els havia d’obrir les portes, però la conspiració és descoberta pel lloctinent general Velarco (borbònic) i han de fugir, cap a Gibraltar.
  L’Armada aliada hi és comandada pel príncep Jordi de Hessen-Darmstadt, darrer lloctinent general de Catalunya sota Carlos II, destruït per Felipe V i ben popular cals catalans. El príncep havia mantingut contactes amb els Vigatans i la burgesia mercantil costera.
  Fracassat el desembarcament, l’Armada aliada bombardeja Barcelona.
  2ª repressió borbona a Catalunya; el lloctinent general empresona personalitats com el ciutadà honrat notari Ramon de Vilana-Perles i Narcís Feliu de la Penya.

 • 1704: El virrei Velasco reprimeix els austriacistes. Nova edició de les “Constitucions i altres drets de Catalunya”.
  L’Arxiduc desembarca a Portugal, comença la mobilització bèl·lica a la Península. Batalla de Màlaga, de resultat incert.
  El general valencià Basset, des de Lisboa, acompanya l’expedició aliada que passarà per Gibraltar, Altea i Dénia.
  Decisiva batalla de Blenhein: El Duc de Marlborough (“Mambrú”) i Eugeni de Savoia derroten els francesos i bavars comandats pels mariscals Tallard i Marsin prop de l’aldea de Blenheim (Baviera). Els francesos són així expulsats d’Alemanya i aquesta desfeta significa el principi de la decadència de l’enorme poder de Lluís XIV.
  Gallant tradueix al francès “Les mil i una nits”, obra del s. XIV que recollia llegendes antigues de molts diversos països i èpoques.
  El tsar Pere el Gran pren Narva (Íngria) als suecs.
 • 4 ó 14·8·1704: Baptista Basset i un total de 350 voluntaris catalans faciliten l’ocupació aliada de Gibraltar, dirigida per l’almirall Rooke. Comanda l’operació el príncep Jordi de Hesse-Darmstadt. La idea de prendre Gibraltar prové dels catalans, i entren a Gibraltar per la Porta de Ponent de les muralles. A Gibraltar hi ha encara una “Catalan Bay”.
 • 8·1704: Aquests 350 catalans són també la 1ª força d’ordre del nou govern de la plaça de Gibraltar. El Príncep Jordi s’esdevé el primer governador de Gibraltar.
  Felipe V deixa de ser rei de Gibraltar que passa al rei arxiduc Carles d’Àustria. Foragiten la població autòctona cap a la Badia d’Algesires.
 • 13·8·1704:  Cel·lula Reial que condemna a“pena de muerte a quienes oculten o amparen a los soldados de sertores”.
 • 1704·1705: President nº 117 de la Generalitat, Francesc de Valls i Freixa.
  Instrucciones de Felipe V per realitzar sorteigs entre veïns de les poblacions per a lleva obligatòria: un de cada 5 veïns hauria d’anar a combatre. Es tracta del principi de “la quinta”. Com que és molt impopular, des del principi hi ha una cruenta repressió contra qualsevol oposició.
 • 17·5·1705: El militar Josep Moragues i Mas, el cavaller i ciutadà honrat barceloní Josep Mas i Torre, el senyor de Catllar i marqués de Besora Narcís Descatllar, Jaume Puig i son fill (Vigatans), Francesc Macià “Bac Roda” i un parell de personalitats més atorguen poders al Doctor en dret Domènec Perera per a fer entrar Catalunya en l’Aliança antiborbona.
 • 5·1705:  Comença l’alçament austracista a la Plana de Vic.

 • 20·6·1705: Pacte de Gènova: Tractat d’aliança entre els plenipotenciaris A. de Peguera i el Dr. Perera (Catalunya) amb Mr. Mitford Crowe (Anglaterra). Londres promet ajut militar (8.000 soldats, 2000 cavallers, municions) i total suport a les llibertats catalanes. Catalunya promet 6.000 homes i l’adhesió dels diputats de Catalunya i del Conssell de Cent.
 • 1705: Victòria borbona de Cassano, devers Milà.
  Mor Leopold I d’Austria. El succeeix Josep I.
  El primer poble que es declara austracista al Regne de València és Cinctorres (els Ports) front a les veïnes Morella (Ports) i Benassal (Alt Maestrat), botifleres.
  Devers Vinaròs-Benicarló austracistes.
  Destrucció total dels pobles de les Cervenes amb deportació de la població occitana.
  El Pais Basc encara no ha enviat tropes a Felipe V, candidat pel qual teòricament ha optat. Malestar antifrancès a Iruinea pels ‘aliats’ francesos a la Ciutadella. Les Corts navarreses finalment consenten formar 2 regiments de 600 homes (dels quals molts desertaran).
 • 20·7·1705: La flota aliada arriba a Barcelona. Propaganda austracista: “Carlos, Arxiduc d’Austria, per cert que és bell senyor, bonic, virtuós i molt bo”.
 • 21·7·1705: Josep Moragues i els Vigatans marxen obertament vers Barcelona. A lur pas obtenen adhesions.
  4·8·1705: Moragues desfà totalment les tropes del virrei, amb sols 250 homes, contra els 1000 infants i 100 genets borbònics.
 • 10·8·1705: L’esquadra anglo-holandesa desembarca un destacament a Altea (Marina Alta), dirigit per Francesc Garcia de Avila (potser un exiliat maulet de la 2º Germania-1694). També hi desembarca Basset, qui feia temps lluitava per a l’Imperi, de tèrbol historial. Altea cau fàcilment.
 • 16·8·1705: Els nous “maulets” (de l’àrab “mawla”, esclau) entren dins Alzira (Ribera Alta), la qual es pronumcia per l’Arxiduc.

 • 17·8·1705: En Basset desembarca a Dénia (Marina Alta, el castell de la qual vila és dels 4 majors del Regne valencià i té una situació geoestratègica importantíssima també envers les illes mediterrànies. Dénia es rendeix i l’Arxiduc hi és aclamat com el nou rei valencià.
 • 8·1705: L’ex oficial català borbònic Rafael Nebot, passat als maulets, ateny l’adhesió d’Oliva i de Gandia (la darrera era botiflera).
 • D. 8·1705: La propaganda austracista promet l’exempció dels tributs feudals, segons volien els “maulets” de la 2ª Germania i, al llarg de la guerra, en Basset en farà de radical i romàntic valedor.
 • 24·8·1705: Moragues es presenta amb 800 homes per a prendre Barcelona
 • Finals 8·1705: Els aliats desembarquen a Barcelona.
 • 14·9·1705: Els aliats ataquen Monjuic, on mor el príncep Hessen-Darmstadt.
 • 15·9·1705: Els aliats tornen a bombardar Barcelona.
 • 9·10·1705: El lloctinent general de Barcelona capitula davant Carles Mondaunt, comte de Peterborough.
 • 12·10·1705: Girona capitula davant els aliats. Els felipistes es retiren devers Roses.
 • 7·11·1705: L’Arxiduc entra solemnement a Barcelona i hi jura les llibertats catalanes.

 • 11·1705: Representants de tot el Principat i de la Franja fins a Montsó acudeixen a retre homenatge a Carles III.
  Intent de conspiració austracista al Rosselló, contra la totalitària ocupació francesa.
 • 11 a 12·1705: Quasi tot el Principat es passa als Vigatans, les places fortes són conquerides per pocs cents de catalans, amb ajut ocasional de bombardeig anglès (com Tarragona). Lleida, defensada sols per 25 felipistes, es conquerida pere 500 austracistes mal armats. Després cau Ribagorça, i més tard Montsó i Fraga, “reuniendo los límites antiguos de Catalunya” Seguix Tarragona, gràcies a Josep Nebot (de Ruidons); Tortosa, gràcies al cavaller de Batea, Felip Vaquer, amb 282 homes. L’Urgell, Cerdanya, Berga, Cardona i Solsona capitulen davant les forces que havien assejat Barcelona.
  L’Arxiduc és proclamat comte de Barcelona.
 • 5·12·1705: S’obren les Corts catalanes: 35 síndics de ciutats, 200 militars i molts eclesiàstics.
 • 1705-1706: Barcelona encunya 300.000 lliures en moneda d’argent, en una etapa ascendent de l’economia princepatina.
 • 15·12·1705: A la nit, Basset, amb molts llauradors maulets de l’Horta, arriba a les potes de València. Els botiflers de la capital havien demanat auxili, car es tro
  baven sense mitjans de defensa.Els presos de les torres de Serrans s’amotinen, cremen les cel·les i se’n fugen.
  Basset sols duu 500 milicians i 300 genets (en cavalls i muls).

 • 16·12·1705: Els menestrals i poble menut (o baix poble) de València ix al carrer a cridar contra els nobles i privilegiats i en favor de l’Arxiduc, i fugen a la muralla a dar visques a l’exèrcit d’en Basset. Alguns prohoms de la ciutat empresonen el virrei borbó, marquès de Villagarcia, i obren les portes a Basset, qui proclama l’Arxiduc rei valencià.
  Ensems, el general anglès Jone és a les portes de St. Mateu (Maestrat), tot comminant a rendir-se.
 • 18·12·1705: St. Mateu es rendeix als aliats.
  Comença el setge contra la botiflera Peníscola (Baix Maestrat).
 • 12·1705: Vinaròs i Benicarló (Baix Maestrat) es passen als aliats.
  Un noble, Joan Tàrrega, fa passar Xàtiva (Costera) als maulets.
  La majoria d’alts càrrecs a la ciutat de València son botiflers i se n’exilien.
  Basset assumeix el govern del Regne de València.
  El mariscal borbònic Tessé és enviat contra el Principat.
 • 28·12·1705: Els borbònics assetgen St. Mateu, però el comte de las Torres qui els comanda alça el setge
  abans d’acabar l’any.
 • 12·1705 a 3·1705: Les Corts catalanes demanen a Carles III la reintegració de la Catalunya-nord i es neguen a reconéixer l’abjecta ocupació francesa. Demanen accès preferent dels princepatins als alts càrrecs de Mallorca i Itàlia, la preeminència del Principat dins la vella Confederació, el total control de càrrecs dins el Principat i l’accès a càrrecs d’Amèrica.
 • 1·1706: L’excèrcit castellà del comte de las Torres, que ha fracassat davant St. Mateu, se’n baixa vers la Plana, on els maulets són majoritaris. Vol atacar Castelló, on “acudía toda la gente foragida y revoltosa; y que en caso de querer entrar en Castellón las tropas del Rey, naturalmente hubieran sucedido muchas desgracias, porque los advenedizos micaletes y voluntarios habían intentado hacer frente a la tropa reglada; y ésta irritada… la hubiera entrado a la fuerza con estrago…” (Pare Jose Vela). Però el comte vol arribar prest a València i no s’hi entreté.
  Tanmateix té algun problema en passar vora Vila-
  real (Plana Baixa).
 • 12·1·1706: El comte de las Torres ataca la maulet Vila-Real, en una duríssima batalla al llarg de la vesprada.“Después de una desesperada lucha entre los vecinos de Villareal, que eran partidarios del archiduque D. Carlos de Austria, y lasa tropas borbónicas al mando del conde de las Torres, asaltan éstas la villa, pasando al degüello a los que pudieron, saqueando las casas y templos e incendiando la población. 227 heroicos villarealenses quedaron muertos en las calles, entre ellos 7 clérigos y 7 mujeres. Las tropas se llevaron más de 200 prisioneros… El convento de monjas dominicas fue tambié saqueado, del cual se llevaron  9 arrobas de plata de la comunidad y de los particulares que las habían depositado allí…”. Hi lluiten des d’ancians a jovenetes, un capellà (mossèn Tomàs Cabrera), des de l’escala de l’antic palau del C/ Major, mata a trets 30 soldats estrangers que calaven foc a les cases; una dona mata d’un cop de còdol el comte de la Rosa. Entre els borbònics (molts eren bascos) moren més de 500 soldats. El cap maulet de Vila-real es diu Anglesola (ara no n’hi queden, d’Anglesola perquè s’exiliaren tots). El poble queda quasi tot arrasat i cremat, d’on els ve el  malnom de “socarrats”.
 • D. 13·1·1706: El comte de las Torres s’emporta més de 200 vila-realencs presos cap a Requena (Castella), on sols n’arriben 145. Són tancats dins el castell de Requena i, més tard, intercanviats per hostatges botiflers. (De Requena és la perversa Mª Consuelo Reyna, la racista catalanòfoba de “Las Provincias”).
  Nules (Plana Baixa), aterrit, es lliura al comte borbònic.
 • 2·1706: El general anglès Peterborough arriba a València, per a posar-hi ordre.
 • 23·2·1706:  Felipe V surt de Madrid.
  Ca. finals·2 ·1706: Basset, jutjat massa radical, és substituït pel comte de Cardona. Peterborough l’enviarà, primer a Alzira, i després a Xàtiva. El comte de Cardona, nou virrei valencià, sí que exigirà els impostos feudals als camperols, tot i les promeses austracistes.
  Primers·3·1706: Carles III crea interinament a Barcelona un Junta d’Estat de Catalunya.
 • 14·3·1706: Felipe V es reuneix amb Tessè a Casp (Aragó), on ja eren les tropes del cavaller D’Asfeld, un miler d’homes. Era previst un atac per mar i des del nord del Principat.
  Finals·3·1706: L’exèrcit borbó penetra dins del Principat, pren Lleida (defensada per Enric de Hessen-Darmstadt, germà d’en Jordi) i arriba al Llobregat.
  Barcelona forma “la coronela”, milícies populars, comandades perl Conseller en cap Nicolau de Santjoan, i es prepara per a resistir l’atac.
 • 31·3·1706: Les Corts catalanes són closes precipitadament.
 • 4·1706: Lord Peterborough i en Nebot, els quals eren a l’Empordà per aturar la invasió francesa, se’n tornen vers Barcelona, i s’hi afigen 1800 voluntaris, vaixells de Mataró i 4 batallons de Girona.
  Els austracistes sumen 4000 soldats i 7000 voluntaris.
  Barcelona és abastada per fragates de Mataró, Sitges, Vilanova i Vinaròs.
 • 17·4·1706: Després d’una dura defensa, Alzira es rendeix al genocida comte de las Torres.
 • Finals·4·1706: Arriben  uns 50 vaixells aliats que fan fugir la flota francesa de les rodalies de Barcelona.
 • 5·1706: L’exèrcit borbó ha d’alçar el setge a Barcelona i retirar-se.
 • 1706: Victòries aliades a Torí i a Ramillies (Bèlgica).
  Anglesos i miquelets controlen la major part del nord valencià, tret de Morella, Peníscola, Benassal, Nules, etc…. Castelló ha canviat de mans i un batle botifler (Giner de Bou) imposa la creació de milícies botifleres, per plantar cara als austracistes.
  El primer ministre de Felipe V, Monsieur Armelot marquès de Gournay no es preocupa del blotiferum valencià.
  Epidèmia amb mortaldat al Principat.
  La Franja de Ponent cau calcigada sota les tropes invasores franco-castellanes. Els borbònics socarren pobles, hi maten centenars de catalans.
  Recerca i captura de nombrosos desertors navarresos per Aragó. Quan són detinguts són brutalment tractats: empresonats en grillons a la Ciutadella militar d’Iruinea a pa aigua, o treballs forçats, etc. (amb protestes de la Diputació Foral).
  Noaín (Navarra) es queixa haver estat saquejat pels borbònics, cosa normal en pobles pròxims a camins reials.
 • 2·7·1706: Carles III entra victoriosament a Madrid. Miquelets catalans l’hi acompanyen, i acampen a Madrid, amb gran repulsió per al ranci racisme espanyolista.
 • Ca.10·7·1706: Però Carles III se n’ha de retirar prest, devers l’Aragó.
  En Basset és acusat d’excessos quan defensava Xàtiva d’un setge borbó, i Peterborough l’empresona. Probablement volen treure-se’l d’enmig per representar els interessos populars antifeudals.
 • 15·7·1706: Carles III entra triomfalment a Saragossa.
 • 7·1706:  Tot l’Aragó l’hi ret homenatge.
  Però Madrid, més pro-borbònic, torna a acollir prest Felipe V.
  Indignació popular entre el poble valencià per l’empresonament d’en Basset.
  Valtierra (Navarra) diu dels saqueigs borbònics: “acá no ha quedado cosa sana en campos ni en casas”.
 • 8· 8·1706: Carles III, fustigat per les tropes borbones del Duc de Berwick, es retira vers València.
  Estiu·1706: Amb les tropes austracistes a les portes de Navarra, la Diputació foral continua protestant contra les ordres del virrei borbònic i invocant contrafurs, amb clar sentiment sobiranista.
 • 8·1706 a 3·1707: CarlesIII roman mig any a València, on és nomenat rei valencià (el darrer rei “valencià”).
  El bisbe de Sogorb Antoni Ferrer li pren jurament a València.
  Mentrestant, en Basset és traslladat,pres, de Xàtiva a Dénia, i més tard a Tortosa.
 • 25·9·1706: L’esquadra anglo-holandesa, amb 28 vaixells, apareix davant Ciutat de Mallorca. Hi ve el plenipotenciari de Carles III, el comte de Savallà, casat amb una aristòcrata mallorquina.
  Finals· 9·1706: Sembla que la pressió popular (ciutadana i forana) força els jurats, bisbe i lloctinent general, comte d’Alcúdia, a capitular.
 • 1·10·1706: El comte de Savallà desembarca per allotjar-se a cal seu sogre Sureda i Santmartí, a Ciutat.
  Comença l’ofensiva borbona contra el sud valencià. El bisbe de Cartagena, Luís Belluga y Moncada, és un fanàtic botifler, les tropes del qual havien impedit la conquesta austracista de la ciutat de Múrcia a la batalla de l’Hort de les Bombes. Les seves tropes s’uneixen a les del duc de Berwick, comandant en cap borbònic.
 • 4·10·1706: Són aixecats penons a favor de Carles III a la Plaça de Cort, a Ciutat de Mallorca.
 • 10·1706: Carles III crea a València una Junta de Govern per als afers civils i eclesiàstics, que confisca els béns del botifleram, ingrès substanciós que li estalvia de convocar Corts valencianes.
  Els francesos residents a Mallorca en són foragitats.
  Bona part de la noblesa mallorquina (Dameto, Fortuny, Puigdorfila, Brondo, Net, Pueyo) i alguns religiosos (mínims, jesuïtes) se n’exilien, la majoria a Barcelona.
  El comte de Savallà es queda a Mallorca com a lloc
  tinent general (fins al novembre del 1709).
 • 11·10·1706: Oriola (encara catalanoparlant) i Cartagena cauen en mans dels estols espanyols del bisbe de Cartagena, qui reprimirà la llengua dels oriolans (llavors el català). Els oriolans tenen el costum medieval de traure l’Oriol (un símbol) “contra els castellans”.
 • 21·10·1706: El Duc de Berwick pren i saqueja Elx (Vinalopó), però la presència de l’exèrcit aliat a Alacant no permet als borbònics de continuar cap al nord. Per altra banda, després d’haver estat expulsades de Madrid pel Duc de Berwick, les tropes austracistes sojornen al Regne valencià.
 • Ca.1706: Pamflet botifler, precedent de l’ABC-COPE,“Nuevas Constituciones que piden se le concedan al Principado de Cataluña”, on exageren les peticions dels braços de les Corts Catalanes 1705-1706, per manipular i atiar l’odi anticatalà arreu Espanya.
 • d.10·1706: Eivissa segueix el camí de Mallorca i es passa als aliats.
  L’Arxiduc és proclamat a Es Mercadal (Menorca) pel cavaller ciutadellenc Joan Miquel Saura. La majoria dels municipis s’hi adhereixen, arreu Menorca i, finalment, també Maó, tret del raval de St. Felip, que roman addicte a Felipe V, i del governador Dàvila amb la tropa.
  De nou els maulets s’alcen a la Plana i foragiten els capitosts botiflers.
 • 11·11·1706: El Consell botifler de Peníscola decideix de seguir resistint el setge aliat menjant cavalls i garrofes i, si calia, calar foc al poble, tot abans de lliurar-se als austracistes.
 • 25·11·1706: Calaceit, poble resistent de la Franja, pateix 10 dies a sang i foc per les tropes castellanes.
 • 12·1706: Josep Moragues és nomenat general.
 • 1706-1709: Continu estira-i-arronsa entre la Diputació foral de Navarra, antibel·licista, i el virrei borbó, el príncep de T’Serclaes de Tilli.
 • 1706-1781: Vida del castellonenc Josep Climent, futur bisbe humanista de Barcelona: retirarà relíquies truculentes, prohibeix les escenes sagnants en processons, etc.
 • 8·2·1707: 8.000 holandesos desembarquen a Alacant com a reforç.
 • 2·1707: Els borbònics ocupen Xixona, Novelda i Elda.
 • 7·3·1707: Carles III deixa València i torna a Barcelona. Problema greu perquè l’exèrcit aliat a València queda privat de molta tropa amb Berwick a les portes del Regne.
 • 8·4·1707: Les tropes del comte de Galway i d’Antonio Luis de Sousa, marquès das Minas, es concentren a la Font de la Figuera.
 • 4·1707: Mentre els borbònics s’estaven a Almansa, Aiora era defensada per una guarnició de maulets comandada per Francesc Garcia d’Àvila, antic cap de la II Germania del 1693 i ara partidari fervent de la causa dels camperols valencians. Natural de la Safor, havia desembarcat amb els aliats a Altea el 1705. Tanmateix, la caiguda en desgràcia de Basset després de l’arribada de Peterborough a València l’arrossegà també i fou processat, acusat de malversació de fons públics. Ultra les desavinences al si del moviment austriacista, Francesc Garcia d’Àvila fou sempre un antiborbònic convençut i comanda la guarnició d’Aiora, veritable clau del Regne davant la presència de Berwick a Almansa.

 • 11·4·1707: Contraofensiva aliada contra Castella: Els aliats entren dins Castella acaçant l’exèrcit borbònic. A Montealegre (Albacete) l’avantguarda aliada sorprèn els borbònics en retirada i ocupen la població.
 • 4·1707: Portuguesos, anglesos i holandesos recuperen Iecla (Múrcia, a la vora d’Almansa).
 • 21·4·1707: Berwick arriba a Almansa, on s’arrecera.
 • 22·4·1707: Els austracistes prenen Villena, després d’un setge de 5 dies.
 • 24·4·1707: Els aliats manats pel marqués das Minas i lord Galway ocupen Cabdet/Caudete, llavors pertanyent al regne valencià (encara ara, que pertany a Albacete, té la senyera com a escut).
  Mentrestant, els borbònics s’aposten a la rodalia d’Aiora (llavors probablement aragoneso-parlant). El comandant maulet opta per la negociació i capitula. Això no obstant, quan la brigada Du Maine s’acosta per prendre la població, Garcia d’Àvila ordena de disparar l’artilleria tot causant 20 baixes entre els borbònics i ferint el brigadier Courbille. El comte de Pinto, que dirigeix l’operació, castiga la gosadia tot sotmetent a un bombardeig intens la població, que després és assaltada i saquejada. Garcia d’Àvila i els seus maulets, però, aconsegueixen escapar.

 • 25·4·1707: Els aliats marxen de matinada de Cabdet contra Almansa, on està l’Exèrcit franco-castellà del Duc de Berwick. Devien ser les 9.30 h. del matí quan l’avantguarda de l’exèrcit aliat albira Almansa i el seu castell. L’exèrcit pren posicions: 19 batallons portuguesos, 15 d’anglesos, 1 d’alemany, 3 d’holandesos i 4 d’huganots –protestants– francesos i occitans, és a dir, entre 16.000 i 18.000 homes, reforçats per 20 peces d’artilleria. La primera línia austriacista és comandada en l’ala dreta pel general portuguès Pedro António de Noronha, mentre el centre i l’ala esquerra ho és pels tinents generals britànics Thomas Erle i Charles O’Hara, respectivament. Comanden la 2ª línia els generals Joâo Diogo de Ataide, Christoph i Pedro Manoel de Tavora, comte d’Atalaya.
  Berwick espera ansiosament l’arribada de l’exèrcit, que no arribarà, del duc d’Orleans, a qui havia encomanat Lluís XIV de França la direcció de la guerra a la Península. De moment, el bastard al servei de França compta amb certa superioritat numèrica, entre 24.000 i 26.000 homes repartits de la manera següent: 9 batallons castellans, 13 de francesos i 3 de valons agrupats en la primera línia de combat, mentre a la rereguarda hi ha la cavalleria, 35 esquadrons castellans i un d’italià, a la dreta, i a l’esquerra, 23 batallons castellans, 3 d’irlandesos i 19 de francesos, reforçats amb 24 peces d’artilleria. Els comandants borbònics són el duc de Pòpuli, els tinents generals San Gil, Labadie, D’Avaray i Hessy i el cavaller D’Asfeld.
  Situades en posició les línies de combatents, aquell dia havia eixit ennuvolat i fred. En caure la vesprada, pels volts de les 15.00 hores les bateries d’un bàndol i de l’altre comencen a vomitar plom. Porta la iniciativa el bàndol aliat, el qual, a cavall i a peu ataca i ateny d’obrir una bretxa enmig dels borbònics, però diverses disposicions tàctiques de Berwick condemnen l’atac austriacista al fracàs. La segona línia dels aliats resta atrapada entre dos focs, mentre per les ales s’imposen els borbònics, oficialment anomenat “L’exèrcit de les Dues Corones”. Llavors és quan els esquadrons de D’Asfeld anihilen literalment els terços portuguesos de l’ala esquerra aliada. L’exèrcit aliat prova de reagrupar-se al voltant del tossal conegut actualment com a “Cerro de los Prisioneros”, però tot és debades, la cavalleria borbona, per les ales, éncercla i obliga els aliats a retirar-se cap a Alacant, els aliats són perseguits per la reraguarda, són derrotats: 5.000 morts i 12.000 presoners, a més de grans danys materials, cap a les 23 h. tot sembla acabat, l’exèrcit aliat havia caigut derrotat
  Aquesta gran desfeta deixa els maulets valencians en una situació difícil, i és el començ de grans desgràcies, tal com fa la dita popular: “Quan el mal ve d’Almansa, a tots abasta” (a tot Catalunya). La pervivència popular de la dita (ignorant-ne l’origen) fins al s. XX demostra l’enorme trauma de la guerra de destrucció que costarà el futur de la nació i 30 anys de misèria i esclavatge extrem.
  La desfeta de les armes aliades –que segles després Winston Churchill compararà amb el desastre britànic davant els alemanys a Dunkerc– obre a l’exèrcit de Felip V –IV segons la numeració foral– el Regne de València. Sols hi restarà la resistència a ultrança dels valencians, enquadrats en partides de miquelets, que poc pogueren fer davant el poder de la maquinària de guerra francocastellana.
 • Finals· 4·1707: Finalment, Lluís de Borbó, duc d’Orleans, arriba a Almansa, però ja finalitzada la batalla. El Duc de Berwick es dirigeix cap a Requena, llavors vila castellana de frontera contra el país valencià.
 • 2·5·1707: Berwick i el general en cap de l’exèrcit borbó, el Duc d’Orleans (futur arruïnador de l’economia francesa) s’uneixen front a Requena, que els obre les seves portes. El Duc és qui comanda l’entrada de l’exèrcit invasor al Regne Valencià.
  Principis·5·1707: En Basset és finalment alliberat de la presó del castell de Lleida a fi que organitzi la resistència valenciana, escèptica i despagada, tendeix a inhibir-se de la guerra.
  El Duc d’Orleans exigeix la rendició de València, cap i casal, aterrida per la notícia de la derrota. Llavors, els maulets aposten per la resistència, però l’elit dominant, encapçalada pel jurat en cap Melcior Gamir, decideix lliurar la ciutat al d’Orleans sense lluitar. Els maulets se’n van de la ciutat.
 • 5 al 24·5·1707: El tinent general francès D’Asfeld, amb 12.000 homes, ataca la maulet Xàtiva, la qual resisteix tenaçment.
 • Ca.5·5·1707: Berwick marxa cap a Bunyol .
 • 8·5·1707: Venint de Bunyol, Berwick arriba a València, que se li declara ciutat oberta. La declara ciutat re bel i sense drets.
  El mateix dia Saragosa capitula també davant les forces franco-castellanes.
 • ca.12·5·1707: Berwick arriba a Castelló de la Plana, on imposa un fort “donatiu forçós”, de 8.841 pesos valencians i ordena a les seves tropes d’enderrocar-ne les muralles medievals.
  Tot seguit proseguix cap al Baix Maestrat i Tortosa.
 • 15·5·1707: Davant l’avanç de Berwick cap al Maestrat, els aliats han d’aixecar el dur llarg setge contra Peníscola. En alçar el setge sols hi queden entre els defensors el coronel Sancho Echevarria (governador foraster de la plaça) i vuit soldats borbònics.
  Peníscola és potser l’únic cas de resistència heroica botifler arreu els països catalans (Cal suposar que Peníscola o Morella, amb castell i força militar dependent de Madrid, restaren fidels al Borbó simplement perquè hi havia soldats, el tarannà dels vilatans es limitaria a obeir per por). Més tard serà recompensada per Felipe V. Peníscola és probablement l’únic poble catalanoparlant amb una plaça dedicada al tirà. Si pensam que l’entronització dels forasters Trastàmares també fou gestada pel Papa Luna a Peníscola, caldrà pensar que aquesta població té algun esperit maligne contra la supervivència de la nostra nació. Encara ha tingut quasi sempre batles espanyolistes i regidors regionalistes anticatalans.
 • 5:1707: Basset és traslladat al focus maulet de Dénia.
 • 6·6·1707: Xàtiva es rendeix als invasors.

 • 17 ó 19·6·1707: El psicòpata D’Asfeld ordena, malgrat les requestes dels mateixos botiflers valencians, d’incendiar per ordre del mateix Felipe V, la ja rendida Xàtiva, la ciutat del “Collar de la Coloma”, del castell-presó  de Jaume d’Urgell i dels Borja. Aquesta bestiesa tindrà gran trascendència psicològica, com a tàctica de genocidi i terrorisme castellano-francès. Més de 18.000 xativins en seran expulsats (segons Macanaz). Més tard, Xàtiva, no del tot assolada, serà rebatejada amb l’ignominiós nom del degenerat autòcrata (“San Felipe”). Per sempres més, el quadre de Felipe V ha penjat a Xàtiva cap per avall. Fins a les Corts de Cadis del 1811, Xàtiva no recobrarà el seu gloriós nom.
 • Mitjans·1707: La pesta s’estén per algunes comarques i assola poblacions com Traiguera (Baix Maestrat) o Toga (Alt Millars).
 • 29·6·1707: Felipe V signa el Decret de Nova Planta al “Buen Retiro” madrileny, contra València i Aragó, que considera conquerits per Castella, i aboleix els antics Furs (els valencians són de Jaume I el Conqueridor), mitjançant pragmàtica:“… el justo derecho de conquista que dellos han hecho últimament mis armas”. La Generalitat, però, encara funcionarà uns mesos.
  Tanmateix, al país valencià encara resten zones maulets actives: el Nord (a La Fondeguilla, Plana Baixa, els naturals encara ara reben el malnom de “maulets”) i al triangle Alcoi-Dénia-Alacant. A Alcoi s’amunteguen 1.500 soldats qui paralitzen la vida normal de la vila. El borbònic Mahoní amenaça Alcoi de cremar la vila igual que havien fet a Xàtiva, però decideix continuar del costat maulet.
  Després de la desfeta d’Almansa, milers de valencians fugen dels exèrcits de Felip de Borbó -i de la mortaldat que provoca llur avanç amb la crema de ciutats, represàlies, degollines, sagueigs, imposts brutals -i es refugien al Principat.
 • 7·1707: Suspensió del Consell d’Aragó.
  Les lleis absolutistes de Castella comencen a ser imposades a l’Aragó i a València, militarment ocupats.
 • 30·8·1707: Inici de la castellanització burocràtica total del País valencià.
 • 1707: Creació de l’Audiència de València en substitució del Regne i els Furs valencians, presidida d’ara en avant per capitans o comandants generals de l’Excèrcit espanyol d’ocupació.
  Les tropes borbones destrueixen Villahermosa del Río, vila maulet de parla aragonesa (Alt Millars).
  Mort el bisbe austracista de Sogorb, Carles III nomena el Pare Surista per a substituir-lo però no pot arribar a prendre possessió de la Seu.
  L’alta clericia és majoritàriament botifler (molts bisbes són castellans) i també l’ultrapapista Companyia de Jesús, llavors l’ala més extremista i àdhuc violenta de la Contrareforma.
  Tanmateix, segons el governador botifler de Roses (Alt Empordà), en lletra al govern Borbó: “los frayles y capellanes de Catalunya son peores que nunca y se da por fijo que, a no ser por las diabólicas persuasiones con que enredan a los pueblos, se experimentaría mucha més reducción y buen camino en los catalanes”.
  La baixa clerecia dóna suport massivament i molt activa a la causa de Carles III, fins i tot, des de la resistència clandestina i amb les armes. Hi ha un munt de casos documentats: els rectors de Premià, de Vila-rodona, Albesa, Sta. Eulàlia de Riuprimer, Tona, Viladrau, Vilavella (Penedès), etc…En gran part són parents de la petita noblesa austracista. Fan de mitjancers entre conspiradors, empresonats i aliats al llarg del conflicte.
  El governador botifler de Menorca, Dàvila, amb ajut francès, ateny el control de l’illa per al Tirà.
  Nàpols i Sicília passen a l’obediència de Carles III.
  El poc interès demostrat per Carles III en distins afers (com la no celebració de Crts annuals), la minva d’entusiasme de la població civil catalana envers ell, queda reflectida pel comentari a la il·lustració d’un home nu en un gravat de l’època: “Carlos Tres i Felip V m’han dexat ab lo que tinc”.
  Carles III encunya per a ús extern peces reials d’argent per valor de 7 sous: les pesetes (invent de la pesseta d’origen català).
  Fi de la indendència d’Escocia: el “Covenant” o Tractat d’Unió amb Anglaterra, un acord pacífic i més o menys voluntari, en contrast amb el brutal aixafament franco-castellà contra la nació catalana. neix el Regne Unit.
  “Gramàtica” de basc, per a l’ensenyament, del notari Harriet.
 • ¿Ca. 1707?: El borbònic marquès de Sta. Cruz deixa escrit:“yo he visto miqueletes que espirando de las heridas, en lugar de encomendarse a Dios gritaban que morían por Carlos III”.
 • 5·9·1707: El govern municipal foral de València queda extingit.
 • 9·9·1707: Enric de Hessen, amb 2.500 homes, és assetjat a Lleida pels 11.000 homes del comte d’Orleans.
 • 30·9·1707: Felipe V dóna Llíria i d’altres viles franques (com Xèrica i Barraques, a l’Alt Millars) al Duc de Berwick.
 • 9·10·1707: Un atac artiller borbònic aconsegueix obrir dues grans escletxes a les muralles de Lleida, concretament en el portal de Magdalena i en el bastió del Carme.
 • 12 a 14·10·1707: Les tropes castellanes, disposades a devastar Catalunya, assalten el convent del Roser de la ciutat de Lleida. Dins l’església del baluard, 700 refugiats dels pobles dels voltants -homes, dones, infants…- són degollats un a un. Els borbònics hi cremen l’església amb els refugiats adins, i a allò que avui és el Roser (reconstruït), on s’havien concentrat els ferits durant les conteses, són assassinats i tot seguit tiren llurs cadàvers al riu, amb l’excusa que havien d’atendre els “d’ellos”… La Seu Vella de Lleida és convertida en caserna militar espanyola, fins al s. XX.
 • 14·11·1707: Rendició de Lleida, que és ocupada pels invasors borbons. Capitulació del castell de Lleida.
 • 11·1707: Tot seguit cauen Tàrrega, Cervera i el Pla d’Urgell.
 • 1707-1720: Continu procés de mutació institucional al país valencià, devers un control aristocrático-castellanista molt rígid. El país valencià esdevé proveta on s’assatgen diverses intitucions, com la Intendència, en una barreja d’institucions castellanes, franceses i de forals valencianes supervivents.
 • 9·1·1708: Alcoi cau en mans dels espanyols, després d’un dur setge. En Francesc Pereira, cap dels voluntaris, hi és executat; els maulets represaliats; suprimeix en la festa de St. Jordi i tots els privilegis locals.
 • 26·2·1708: L’incendiari de Xàtiva, el general D’Asfeld, ara comandant l’Audiència de València (és a dir l’ocupació estrangera “manu militari”), entra a Castelló i hi nomena regidors botiflers.
 • 1708: Nou intent de sublevació maulet: els miquelets prenen Sogorb, però el governador militar botifler, Antonio del Valle, coneixia llurs plans i els avorta.
  El Pare Surita ha de desistir de prendre possessió del Bisbat de Sogorb: Felipe V hi imposa el botifler Rodrigo Marín Rubio.
  Segueix la inestabilitat pels Ports-Ebre: Sagnant batalla vora Castellfort (Els Ports).
  Els espanyols perden la plaça d’Orà (actual Algèria).
  A Mallorca encara forneixen un cavall armat per 10 sesters de blat de sembradura, com en plena edat Mitjana, segons en Guillem Mesquida.
  Desconcert general a Navarra i d’altres indrets pels excessos de la soldadesca borbònica, prou poblacions a punt d’amotinar-se.
  Victòria aliada a Oudenaarde (Flandes).
 • 11·7·1708: Rendició de Tortosa, que és ocupada pels espanyols.
 • 7·1708: Els aliats conquereixen Sardenya:“No es ponderable el contento de los sardos viéndose reintegrados a su antigua patria Cataluña” (Narcís de Feliu).
 • 1708-1709: Una plaga de llagosta assola el país valencià.
 • 17·9·1708: Tropes anglo-holandeses de l’esquadra de l’almirall Leake, comandades pel general Stamhope, tornen a recuperar Menorca començant per Maó, sense gaires resistències.
 • 17·11·1708: Els espanyols ocupen l’estratègica Dénia i van controlant la Marina i les vies de comunicació amb Mallorca i Pitiüses.
 • Ca. principis·12·1708: L’incendiari psicòpata D’Asfeld assetja Alacont, ocupada pels anglesos, els quals fan volar part de les defenses del castell de Sta. Bàrbera i mor el governador anglès.
 • 7·12·1708: Els espanyols ocupen Alacant i controlen ja totes les viles valencianes rellevants.
 • 4·3·1709: Els anglesos d’Alacant capitulen davant D’Asfeld.
  Mitjans·4·1709: Ocupació espanyola del castell d’Alacant.
  Al país valencià, però, encara queden partides de miquelets (les milícies dels maulets) per zones muntanyoses sobretot cap al Nord.
 • 27 a 30·6·1709: Els cosacs de Pere I el  Gran i l’artilleria russa desfan les tropes sueques de Carles XII que assetjaven Poltava. Total desfeta sueca i Rússia succeeix els suecs en el domini del Bàltic.
 • 1709: Acausa dels exagerats imposts dels ocupants  borbons, la fam s’estèn per les viles valencianes, sobretot les de predomini maulet, sota la bota del pervers D’Asfeld.
  El Dr. Isidre Planes, valencià, escriu una lletra a un amic seu castellà: “… sintiendo mal de la introducció de las leyes castellanas… que en extremo grado aborrecen todos”.
  Botiflers valencians han fet gestions perquè el Borbó retablesca els furs del Regne. Resposta: el jurat Lluís Balanquer i el buròcrata redactor de la sol·licitud, Josep Ortí, són empresonats al castell de Pamplona, i alliberats al poc de temps gràcies a les repetides instàncies de l’Ajuntament valencià.
  Narcís Feliu de la Penya publica els seus “Anales”, una història “austracista” que anys a venir serà segrestada per la censura borbona.
  Ofensiva francesa des de la Cerdanya.
  Contraofensiva del General Moragues.
  Victòries aliades com la de Malplaquet posen Lluís XIV en una situació límit: abandona Felipe V ccedeix a restablir dos dels furs valencians abolits: el privilegi alfonsí (fonament del règim senyorial valencià) i els que servaven la inmunitat i jurisdicció eclesiàstiques.
 • 1·7·1709: Salvador Feliu de la Penya, germà d’en Narcís, i d’altres comerciants (un d’ells resident a Gibraltar) creen a Barcelona la Companyia Nova de Gibraltar per a substituir el monopoli de Cadis en el comerç Americà.
 • 8·1709: Tot parlant de la brutalitat de les tropes borbòniques al pas per Navarra, Juan de Macaya, batle d’Artajona diu: “es imposible contar todos los excesos… los vecinos quedaron aterrorizados”.
  Els austracistes envaeixen Navarra sense resistència.
 • 1710: 2º demanda de restitució del dret foral privat valencià: topa amb l’oposició de l’Audiència, controlada per funcionaris majoritàriament castellans (els quals hi  ocupen molt més de la meitat de les places de magistratura que, en  teoria, els pertoquen). Aquest organisme d’ocupació boicotejarà tots els intents successius pro-Furs.
  Victòria aliada a Saragossa.
  Victòria maulet en sagnant batalla al pont del riu Cantavella, a la Todolella (Ports): els botiflers de Morella ixen a rebutjar els miquelets, però en són menys i són derrotats.
 • 5·7·1710: Conat insurreccional fracassat a València, en aparèixer 4 vaixells britànics al Grau de València, els quals no poden desembarcar-hi per manca de major resposta popular.
 • 27·7·1710: Felipe V en persona presenta batalla als aliats a Almenar (Segovia).Desprès d’hores de combat,
  el pànic s’apodera dels felipistes i són vençuts. El Tirà hi passa gran perill, però un regiment de cavalleria borbònic se sacrifica per salvar-l’en. Important victòria aliada.
 • 8· 9·1710: Nova sublevació maulet: partides de miquelets tornen a refer-se.
 • 14· 9·1710: Les tropes austracistes bloquejen la botiflera Morella.
 • 28· 9·1710: Carles III ocopa Madrid per 2º vegada.
 • 23·10·1710: El Coronel borbònic Juan Ibáñez sorprén una columna de miquelets pel terme d’Altura (Alt Palància). En fa 42 presoners i els afusella, amb la sola excepció d’un frare carmelità (el baix clergat és fortament austracista, fins i tot actiu militarment).
 • 29·10·1710: Els austracistes bombardegen Morella.
 • 9·11·1710: Carles III abandona de nou Madrid.
 • 15·11·1710: Assalt a Morella: 60 morts i més de 100 ferits entre els austracistes.
 • 11·1710: Felipe V és entusiàsticament rebut a Madrid.
 • 9·12·1710: El Duc de Vendôme derrota els anglesos de Stanhope: a Brihuega (Guadalajara).
 • 10·12·1710: Els filipistes del Duc de Noailles, mariscal de França, derroten els austriacs de Starenberg a Villaviciosa (Madrid). El Duc acabarà negociant la pau i rebent la “grandesa d’Espanya”.
 • 15·12·1710: Carles III ha de tornar-se´n a Barcelona, alhora que els borbònics del Duc de Noailles inicien el setge de Girona.
  Per contra, el mateix dia, Morella es rendeix als austracistes.
 • 25·11·1711: Girona capitula als borbònics.
  Carles III sols controla Igualada-Tarragona-Barcelona, les illes i possessions italianes i alguns punts isolats (com Morella). Es tanca dins Barcelona.
 • 3·2·1711: Els borbònics reconquereixen Morella. El botifleram els rep amb mostres “de gran joia”.
 • 12·4·1711: Formació del Cos d’Enginyers Militars espanyols per reial decret de Felipe V.
 • 1711: Mor Josep I d’Austria, germà de Carles III. L’Arxiduc és nomenat el seu successor, amb el nom de Karl VI.
  Els aliats rebutgen l’acumulació de corones i els països en guerra estan cansats: la guerra baixa molt en intensitat i, d’ara en avant, serà la diplomàcia internacional la que decidirà.
  Promulgació del Decret de Nova Planta.
  Neix el gran fcilòsof anglès D. Hume.
  Barcelona té uns 7.000 “focs”, el Principat no té més de 400.000 habitants.
 • 27·9·1711: Carles III abandona irresponsablement Catalunya, on deixa sa muller com a garantia, amb el càrrec de lloctinent General.
 • 1711-1772: Vida del metge A. Piquer Arrufat, de Fàrnols (Matarranya). Escriurà un “Discurso sobre la aplicacición de la filosofía a los asuntos de religión” on demostra laboriosament que els àngels no fan girar materialment les esferes del cel o que les bruixes no volen en graneres.
 • 2·1712: Encetada a Utrecht (Holanda) una conferència de pau de França amb Anglaterra i les Províncies Unides.
 • 4·1712: Davant la inestabilitat militar, els botiflers de Castelló de la Plana ordenen refer-ne les muralles, enderrocades pels borbònics.
 • 1712: La ciutat deValència, les autoritats valencianes, el capítol catedralici, les comunitats eclesiàstiques i d’altres gestionen, a través del Duc deVendôme,el retorn als Furs valencians, sense cap èxit.
 • 10·6·1712: Sa Altesa Reial Louis, Príncep d’Anheb, Duc de Vendôme, Mercoeur i Estamps, generalíssim dels Exèrcits franco-castellans, el qual salvà la monarquia del Rei-Sol, rendí Barcelona el 1697, etc…(mena de precursor de Franco) mor a Vinaròs (Baix Maestrat) d’una indigestió de musclos i llagostins.
  Es embalsamat i dut a El Escorial, on la seva mòmia jeu amb unes altres  de la mateixa nissaga. Les seves vísceres són soterrades al presbiteri de l’esglèsia de Vinaròs sota una llosa amb lleons i flors de lis.
  “Si aquell qui t’avorreix té fam, dóna-li per a menjar
  … car brases amuntegaràs damunt el seu cap, i Javèh t’ho pagarà”. (Proverbis 25:21-22). I Romans 12:20.
 • 1712: Pius V, promotor dels autos de fe inquisitorials (amb turments i fogueres) és canonitzat.
  Sembla que la soldadesca destrossa, per a saquejar-la, la tomba del Papa Luna a Illueca (Aragó).
  Victòria del Mariscal francès Villars sobre el príncp Eugeni de Savoia. Victòria borbona a Denain.
  Neix Jean J. Rousseau.
  Hi ha a Menorca una costa despoblada pels atacs berberescos, amb sols 389 masoverie, “possessions” o “llocs nous”, València.
 • 7·1712: Felipe V renuncia formalment a la Corona francesa.
 • 8·1712: Acord de suspensió de les hostilitats.
 • 12·1712: Els “tories” (conservadors) anglesos, al poder, temen una unió entre l’Imperi austro-alemany i l’espanyol, i decideixen d’abandonar l’Aliança per Carles III (ara, VI d’Austria).
  Primer els anglesos i després portuguesos i holandesos abandonen l’Aliança austracista.
 • 1712-1736: Primer governador britànic a Menorca, Sir Richard Kane: bastirà la carretera Maó-Ciutadella (camí d’en Kane), assecament d’aiguamolls costaners, importació de bestiar.

 • Principis 1713: Felipe V ordena literalment al duc de Pòpuli que “si algunos miqueletes u otra gente tuviera el bárbaro arrojo y osadía de querer defenderse […] se les pasará a todos a cuchillo, [y] se haga ahorcar a los que se defendieren, pues además de merecer este castigo como rebeldes obstinados y ladrones, convendrá se execute así para escarmiento de los otros”. I aquestes ordres taxatives de Felip V van convertir les operacions d’ocupació de Catalunya manifestament en una guerra d’extermini, conduïda pels generals borbònics amb un acarnissament inimaginable” (Josep M. Torràs i Ribé. “Felip V contra Catalunya”. Barcelona: Rafael Dalmau editor, 2005. P. 13).
 • 19·3·1713: L’emperadriu, qui havia restat com a penyora a Barcelona, s’embarca amb diplomàtics estrangers i a munto famílies de noblés austracistes, cap a Itàlia i Viena.
 • 20·3·1713: Starhembreg jura el càrrec de lloctinent general.
 • 11·5·1713: Queda signat el Tractat d’Utrecht. “It is not  for the interest of England to preserve the Catalan Liberties” (Henry St. John Bolingbroke. Secretary of State for Foreign Affairs, Utrecht, 1713, Cita reproduïda per Soldevila a “Anglaterra i Catalunya”, pàg 23). “Fue el Emperador Nuestro Señor precisado a proponer la separación de la Monarchia de España, y en el caso de no tener grata aceptación, (….) que el Principado de Cathaluña quedase libre y república, baxo la protección de su Ausgusta Casa y de los aliados” “el ministerio inglés, contradijo como impertinente e impraticable, la demanda del Emperador de erigir Cathaluña en República”“Y assí se ha visto después, que el designio del ministerio inglés era el de sacrificar la Nación Cathalana, a sus caprichos” (Capità Francesc de Castellví i Obando (1682-1757) “Narraciones históricas desde el año 1700 al 1725”, IV-2, f. 297).
 • 22·6·1713: A esquenes dels catalans és signat el conveni secret de L’Hospitalet de Llobregat per a lliurar Catalunya al Borbó.

 • 24·6·1713: El Generalíssim Starhemberg declara el general Moragues deseixit de la fidelitat a Carles d’Austria .
 • 25·6·1713: Starhemberg revela al Consell de Barcelona el Conveni d’Hospitalet.
  “Maleït qui confia en l’home, i beneït qui confia en Jahvèh (Jeremies 17:5).
 • 26·6·1713: Moragues llig amb els oficials la lletra de Starhemberg .
  “Els catalans, induïts a fer la guerra pels aliats, i especialment per Anglaterra, i que donaven suport amb admirable tenacitat a l’Arxiduc que anomenaven Carles III, van ser lliurats, amb frases diplomàtiques molt corteses, a la venjança del bàndol guanyador a Espanya” (“A History of the EnglishSpeaking peoples” vol. III i “The age of Revol.”).
 • 1·7·1713: Els imperials abamdonen Catalunya a la seva (dis)sort .
 • 6·7·1713: La Junta dels 3 Braços decideix resistir fins al final .
 • 9·7·1713: Ban de guerra dels catalans, poc abans que embarqui Starhemberg. Manuel Ferrer i Cigues, davant l’evidència de l’abandó: “Fineixi la Nació ab glòria!”.
 • 10·7·1713: Les tropes borbòniques arriben a Cardona.
 • 12·7·1713: La colònia valenciana és molt nombrosa a Barcelona, molts són refugiats de guerra. I quan la ciutat decideix de presentar resistència als exèrcits borbònics, els valencians, a través del comte de Cirat (Alt Millars) i el coronel J. V. Torres presenten a la Diputació de la Generalitat catalana, el missatge d’adhesió per al combat i la resistència. El missatge diu que “han deliberat sacrificar-se per les mateixes raons junts amb V.E.F i que estan prestos a concòrrer en tot allò que V.E.F considere poder contribuir a aquest just i honrós fi, considerant-los com a nadius d’aquest Excel·lentíssim i Fidel·líssim Principat”.
  Declaració d’adhesió dels maulets valencians a la Defensa de Barcelona: Cap de l’artilleria, General J.B. Basset; regiment de la Marededéu dels Desemparats, comandat pel coronel Josep Vicent Torres i Eiximeno i tinents coronels Tomàs d’Anglesola i Francesc Maians, regiment de fusellers de St. Vicent Ferrer, comandat per Josep Ortiz; una altra companyia de voluntaris, comandada per Andreu Marcos, i oficials d’altres unitats, com Francesc Carròs de Vilaragut. “I ja que el Regne de València degué la major part de les armes glorioses d’aquest Exm. i Fid. Principat en la feliç expulsió dels moros de la seva Pàtria, no dubta la Nació, essent tan unida en l’honor i l’interès comuns, que V.E.F. admetrà aquesta sincera expressió del seu zel, amor i reconeixença” (Declaració d’adhesió valenciana a la resistència antiborbònica, presentada a la Generalitat de Catalunya). “Tot un nou regiment d’infateria reglada fou valencià. Els components es triaren pel coronel Torres i Eixemeno, un dels signants del missatge, el qual batejà la unitat amb el nom de la Mare de Déu dels Desemparats. Entre els combatents irregulars, hi hagué molts valencians que formaren el regiment de Sant Vicent Ferrer manat pel ferm patriota Josep Ortiz. Com veurem, una companyia solta de voluntaris era la del valencià Marcos” (Albertí, del llibre de Toni Gisbert. Quan el mal ve d’Espanya. Ed. Columna).
 • 13·7·1713: Conclusió del Tractat d’Utrecht entre França, Anglaterra, Les Províncies Unides, Savoia i Prússia : Anglaterra treu Menorca als catalans, i als francesos part del Canadà i Terranova. Savoia treu Sicília als catalans, l’illa que tanta sang costà a finals del s.XIII. Austria treu als catalans Sardenya l’illa que costà rius de sang catalana durant un segles des del 1323 i Nàpols, conquerit després de 20 anys de guerra, pel Magnànim, amb diners valencians.
  Els “aliats” dels catalans es reparteixen l’antic imperi mediterrani, com la túnica abans de la Crucificció. L’imperi dels almogàvers, els Rogers i els Muntaners.
 • 14·7·1713: Ocupació espanyola de Tarragona, segons els acords amb els austríacs.
  J. B. Basset ja comanda l’artilleria de Barcelona contra els espanyols.
 • 25·7·1713: Els estols franco-espanyols inicien els setge a Barcelona i li exigeixen la rendició.
 • 28·7·1713: Digna capitulació de Moragues a Castellciutat, per tal d’acudir a defensar la capital.
 • 1713: L’administració de les rendes municipals a València passen a dependre de l’intendent (d’ocupació): no es refien del botifleram col·laboracionista, davant la magnitud de l’espoli foraster.
  El cens de Campoflorido, un cop corregit per a com pensar nombroses ocultacions fa 402.400 habitants al País Valencià, 19 hab./Km2.
  Activitat de miquelets maulets al Maeatrat i la Marina, en guerra guerrejada contra l’invasor espanyol.
  Executat el patriota català Francesc Macià i Ambert “Bac de Roda”.
  Felipe V exclou per llei la successió femenina al tron.
  Neix Denis Diderot, futur enciclopedista francès qui enlluernarà la decadent noblesa de “l’Antic Règim”.
  Creada la “Superintendencia General del Ejército y Principado de Cataluña”, dirigida per José Patiño, per a coordinar l’ocupació militar.
 • 3 a 5·9·1713: “Els dies 3, 4 i 5 de setembre de 1713 l’exèrcit borbònic va entrar a Terrassa. Estava format per un destacament d’un miler d’homes a cavall i entre 3.000 i 4.000 soldats a peu, molts d’ells francesos, comandades pel general don Feliciano de Bracamonte. L’acompanyaven el duc de Pópuli, capità general de l’exèrcit a Catalunya i el Coronel Pou de Jafre. Alguns terrassencs, al veure l’arribada borbònica intentaren aturar-los a les portes de la ciutat, però, al veure que no podien frenar l’avenç filipista, s’amagaren alguns cap a dins de la vila i d’altres al convent de Sant Francesc. Durant la primera nit es comptaren una dotzena de ferits i una vintena de morts, disset dels quals van ser resistents terrassencs.
  A les nou del vespre, els ocupants ja havien pres tota la vila, i començaren a saquejar i cremar algunes cases. En una d’elles hi trobaren el canonge i famós jurista Josep Deona, que havia estat jutge de cort de i que s’havia refugiat a Terrassa, per abstenir-se en el conflicte entre les dues corones. Els assaltants el trobaren malalt i al reconeixer-lo, el mataren a baionetades dins el llit, per que creien que no havia estat prou fidel al rei Borbó.
  Durant la nit uns soldats van entrar a l’església del Sant Esperit i van robar molts objectes que estaven allí dipositats, 50 quarteres de gra, una cinquantena de llençols i forces objectes de gran valor.
  L’endemà dia 4, A part de cremar algunes cases més, aquell dia foren les esglésies de Sant Pere les que van patir els atacs. Allí hi van robar la custòdia amb el Santíssim Sagrament de l’Altar. Les formes sagrades ja no van aparèixer mai més.
  El dia 5 van marxar al matí, després d’incendiar i saquejar algunes cases més.
  La crònica de l’entrada, ocupació, saqueig i incendi de la vila de Terrassa es troba en una llibreta que duu per títol Llibreta de notas curiosas de Anton Rodó y Martinez trets de altre llibreta q li deixa un Amich. És una crònica signada pel Pare Garriga, era el predicador i guardià del convent de Sant Francesc durant aquella època. Està datada del 1843. Es conserva en l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. En la crònica del Pare Garriga s’esmenta que “ab tot,
  posaren foch en algunes cent y quatre casas de las quals lo dany considerable fou la meitat”. Segons una carta adreçada per la Vila a Jose Aparicio el 9 de gener de 1714, s’esmenta que “la vila ha padecido en el saqueo y quema de ciento y seis casas por las tropas del Mariscal Bracamonte” (Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Documents Històrics 1701-1716). Una acta aixecada pel notari terrassenc Joan Puig reconeix l’incendi total de 73 cases d’un total de 295 de la vila. (Arxiu Històric Comarcal de Terrassa).
 • 10·1713: Felipe V expulsa l’abat Fèlix Ramoneda de Montserrat.
 • 1713-1740: Frederic-Guillem, el “Rei Sergent”, succeeix Frederic I de Prússia.
 • 1713-1784: Vida de Ginebre Serra, frare franciscà mallorquí qui crearà missions arreu California.
 • 1713-1818: El País valencià està en fort creixement econòmic i atrau una intensa onada immigratòria: una mitjana de 2.700 immigrants/any.
 • 1:1714: Primer impost no votat al Principat, que provoca un nou aixecament antiespanyol.
 • 13·1·1714: Catalans d’Arbúcies i rodalies combaten al Pla d’en Sola (prop d’Arbúcies). Els borbònics (bàsicament 1 regiment de valons) hi són esclafats i perden 6 banderes.
 • 2·1714: Després d’una malaltia, Moragues torna a la lluita, controla el Pallars.
 • 24·3·1714: Acció guerrillera de Carrasclet al Coll de la Teixeta.
 • 3·1714: Pau de Radstadt, per la qual l’emperador Karl VI (antic Arxiduc) s’adherirà a la Pau d’Utrecht i rebrà Flandes i la Itàlia ex-catalana.
 • 6·1714: Conclusió de la pau d’Utrecht: Felipe V signa la pau amb Holanda.
  Portugal segueix sens adherir-se a la pau: no li donen res.
 • 1714: Vidu de Mª Teresa de Savoia, Felipe V pren Isabel de Farnese per muller, Alberoni ha arreglat aquest 2º casori. Isabel és filla del príncep de Parma: una grassa ambiciosa i dominant de 21 anys, la qual s’empararà del poder a les acaballes del regnat del tirà.
  Reial Ordre de Felipe V, “Decreto de Nueva Planta”: “mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad… por las leyes de Castilla, tan loables en todo el universo”.
  Els espanyols/borbònics calen foc a Manresa (Bages).
  “Quan prenguis Barcelona nega qualsevol pietat als seus habitants” (Felip V al Duc de Berwick).
  Exili de 5.000 catalans devers Austria.
 • ¿Estiu?·1714: El Consell General d’Eivissa referma la seva voluntat de llibertat.
 • 6·7·1714: Berwick arriba a Barcelona amb grans reforços: En total 35.000 infants i 5.000 a cavall. Contra els 1.485 infants, 380 de cavalleria i 3.500 de “la Coronela” (les milícies gremials-urbanes), comandada per Antoni de Villaroel. O sia: els borbònics són unes 10 vegades més que els catalans.
  Segons Voltaire, l’escèptic anticlerical, fins a 500 eclesiàstics lluitaren en armes a Catalunya contra els franco-espanyols.
 • Estiu·1714: Josep Aparici, de l’Acadèmia dels Desconfiats, traeix Catalunya i es posa al servei de Patiño. Acabarà intervenint en el cadastre.
 • Primers·9·1714: En Villarroel, en sa darrera arenga, diu que lluiten “per nosaltres i per tota la nació (=població) espanyola” contra la previsible pèrdua de les llibertats sota França (la competidora econòmica) i Castella (l’opressió política) i pels territoris robats (països catalans, Sardenya, Sicília…).
 • 11·9·1714: A les 5 de la matinada els franco-espanyols inicien l’assalt contra Barcelona a través de 7 bretxes de la muralla, obertes per l’artilleria borbona. Uns 20.000 franco-castellans comencen l’assalt.
  El conseller en cap, Rafael de Casanova, cau ferit entre els plecs de la bandera de Sta. Eulàlia, la màrtir paleocristiana de Barcelona (prohibida després per Felipe V i substituïda per una nova patrona borbònica: la “Virgen de la Merced”, patrona…dels presoners).
  La  resistència catalana és aferrissada, carrer per carrer, en desigual combat.
  Berwick es veu obligat a fer entrar en combat les tropes de reserva.
  A primera hora de la tarda, la capital de Catsalunya ha de capitular després d’haver pactat amb el pervers duc de Berwick una rendició sense represàlies que no serà pas respectada.
  La resistència barcelonina havia durat 13 mesos i causa l’admiració d’una bona part de l’opinió pública europea, que la comparen a la de Sagunt i Numància. Fins i tot un oficial britànic fundaria una Barcelona a la Gran Bretanya en record del seu combat a Catalunya.
  Barcelona, que té llavors uns 7.000 “focs” o cases, pateix la mort d’uns 4.000 defensors sols de la Diada de l’assalt. Prop de 6.000 morts durant el final del setge, o sia: moren la gran majoria dels soldats catalans i part de la població civil, pràcticament quasi una persona per família. Però es el 1er cas conegut en Europa d’una ciutat vençuda no saquejada.
  Diada Nacional per la Llibertat de Catalunya de l’opressió espanyola, francesa i borbona. “Rarament mai hom ha vist un exemple de resistència tan obstinada com el dels habitants de Barcelona, i calgué tot el valor de les meves tropes juntament amb les d’Espanya, per a poder-los subjugar” (Carta del rei francès al cardenal de Noailles referint-se als fets de 1714).
 • 12·9·1714: En Villarroel, qui havia ordenat la capitulació per a estalviar un holocaust total, gestiona amb Berwick la rendició. “And the Honour of the British Nation, always renowned for the Love of Liberty, and for giving Protection to the Assertors of it, was most basely prostituted and a free and generous People, the faithful and useful Allies of this Kingdom, were betrayed, in the most unparalleled Manner, into irrevocable Slavery” (vol 19, 20. Journal of the House of Lords of the United Kingdom).
 • 15·9·1714: El duc de Berwick crea una “Real Junta Superior de Justicia y Gobierno Provisional” en substitució de les autoritats catalanes vençudes.
 • 16·9·1714: Berwick dissol la corporació municipal i de Govern de Barcelona. El mariscal-duc mana: “Habiendo cesado por la entrada de las armas del Rey N.S. (q. D. g.) en esta ciudad y plaza la representació de la Diputación y Generalidad de Catalunya…”.
 • 18·9·1714: Cardona, amb la seva rendició, evita el saqueig de Barcelona. Ocupació espanyola de Cardona (i d’altres viles), on Manuel Deuvalls capitula amb unes garanties que no foren tampoc acomplertes pels invasors (no us en fieu mai!).
 • 9·1714: L’ambaixador Pau Ignasi de Dalmases és a París. Demana a Felipe V de tornar a Catalunya. Malgrat ser de l’Acadèmia dels Desconfiats, el tirà l’autoritza.
 • 3·10·1714: Ordre de desarmament de la població civil catalana: els ganivets de cuina han de restar fermats amb cadenes, els portells de les finestres dels masos són arrencats, etc….

 • 10·11·1714: Edicte que castiga amb pena de mort tot aquell qui intenti deixar Catalunya sense passaport. Malgrat això, se’n fugen a milers.
 • Darreries·1714: A Londres publiquen “Considerations about the case of the catalans” i “The deplorable history of the catalans”, el darrer imprès per J. Baker, i venut al preu d’un xelí.

—– ARTICLE RELACIONAT ——

Els comtes-reis i la Bíblia

Els comtes-reis i la Bíblia

per JOAN GONZÁLEZ I PASTOR

EL CONQUERIDOR COMENTARISTA

Jaume I, coneixia el contingut de la sagrada escriptura. Segons el cronista Pere Miquel i Carbonell, les havia estudiat sense l’ajut de cap mestre i anà fins l’exageració en escriure: “I encara aquest excel·lentíssim rei En Jaume hagué un altre do de nostre Senyor Déu, així com els seus apoòstols, car ell entengué e sabé per si mateix, sens mestre instructor, les divinals escriptures per gràcia de l’Esperit Sant”. En les festes de l’any, a qualsevol indret que es trobava, acostumava predicar al poble seguint un text bíblic.
En el Libre dels Feyts hi ha algunes frases llatines extretes de la Bíblia. Comença partint de les paraules que llegim a l’epístola de sant Jaume: “que la fe sense les obres morta és”  i unes altres de l’Antic Testament: “qui estalvia al seu fill les vergues de la correcció el perjudica, i no sembla pas que el vulgui bé”. Segueix dient, “Omnia pretereut praeter amare Deum”, i donà aquesta explicació: “que equival a dir que totes les coses del món són moridores i es perden, sinó solament l’amor de Déu. I nós, coneixent que aquesta es la veritat, i les altres coses mentira, volguerem donar, girar i adreçar als manaments del Nostre Salvador el nostre pensament i les nostres obres, i deixàrem les vanes glòries d’aquest món per a conseguir el seu regne.
El 6 d’agost de 1276, a la ciutat de València moria el rei Jaume. En plena agonia demanà li fossin llegits els salms i ell mateix recitava en català: “Jo, senyor Déus meu, entraré a la teva casa e adoraré al temple sant teu, e em confessaré al teu nom, Senyor. En les teves mans, Senyor, coman lo meu espereit, car tu, Senyor, m’has remut, qui ests Déus de veritat ” (Pere Miquel i Carbonell, Op. cit.
Si bé sembla que el Conqueridor era illetrat, res no s’oposa a l’atribució dels versicles i els comentaris es mentats. Pot explicar-ho la seva freqüentació a les cerimònies religioses i, també, la manera com el rei es lliurava de bon grat a escoltar les sentències dels savis i com les encomanava a la seva tenaç memòria.

DESIG DE VERSIONS CATALANES

Les lletres catalanes començaren llur volada l’any 1285, quan  Alfons el Liberal, inicià el seu regnat, als vint-i-tres anys. Si per un cantó manifestà les afeccions pròpies de l’edat jovenívola, d’altra banda sorprèn l’extrema cura que atengué la bona administració pública i privada, les relacions diplomàtiques amb els regnes de l’Orient i les seves inclinacions per la literatura.
El 1235 hom traduí la Bíblia al francès. Cinquanta anys després, el seu pare, Pere II el Gran, en posseia una. Degut a unes angúnies econòmiques als darrers anys de la seva vida, hagué d’empenyorar-la. El preciós manuscrit retornà al rei Alfons, el 1290.
L’anomenada que gaudien les versions bíbliques en les llengües romàniques, i singularment la francesa, mogué Alfons a voler una versió catalana. Des de la Çuda de Lleida expedí dues ordres, el Nadal de 1287.
La primera l’adreçà a Pere Marqués, dient-li com enviava Berenguer Fullit a Barcelona, un calígraf expert perquè passés en net el text de l’esdevenidora Bíblia catalana i deixés els espais destinats a les miniatures.
La segona disposició la dirigí al seu conceller Jaume Montjuïc, jurisconsult barceloní de gran competència, el qual fou designat per traduir la Bíblia al català, seguint preferentment la versió francesa. Durant tot el 1290, Monjuïc i els sus dos col·laboradors seguiren treballant, però abans de finir l’any, Monjuïc morí. Segons Carreras Candi, és versemblant que restà enllestida el 1291, just a la mort del Liberal.  (Primera traducció catalana de la Bíblia (segle XII) a Revista de Bibliografia catalana (IV), 1904, p. 54.

L’ERUDICIÓ DE PERE III

Pere III de Catalunya (IV d’Aragó), es distinguí en l’oratòria, en la poesia, en la literatura, en la història i en l’astronomia. Fou un dels reis més parlamentaris i que més contacte tingué amb la seva gent. Ell mateix pensava i escrivia lentament els seus discursos, que després esmenava, col·leccionava i feia arxivar curosament. Lector infatigablecom era, tenia sempre a punt la frase més oportuna , recollida amb constància de la Bíblia o dels llibres històrics. Perb la riquesa de citacions que feia de l’Escriptura demostrava que la coneixia molt bé i que era el llibre que llegia i consultava més sovint.
La primera vegada que la demanà consta que fou als vint anys, i la volgué en catalá: “cum nos bibliam vestram in romancio scriptram necessariam habeamos”.
No ha d’estranyar-nos pas la copiosa erudició sagrada de la qual estan repletes les seves proposicions, sempre encapçalades per uns versicles adequats a l’assumpte que volia anunciar. En la proposició a les corts de Vilafranca del Penedés (1387) pronuncià un elegant i ben raonat discurs ple d’erudició sagrada i secular, el qual captà la benvolença de l’auditori amb el versicle,
“Inclinate aurem vestra verba oris mei” (que pugi a Déu el meu clam) Salm 77:1. El 1370, Pere III convocà corts a Tarragona notificant a la nació que consultava sobre la defensa, que gents estranyes es preparaven per enviar al seu territori. El versicle que encapçalà la patriòtica proposició no podia ser més escaient: “Hoc autem scitote, quoniam si sciret pater familias qua hora fur veniret, vigiilaret utique et non sineret perfodi domum suam. Ideo et vos estote parati” (Lluc 12:39). El rei plantejà la seva proposició amb la precisió d’un matemàtic, al final, satisfet d’haver-la demostrat, tornà a repetir l’enunciat del problema: “Les quals paraules volen dir: sapiats açò que si lo Senyor de la casa sabia la hora que lo ladre vingués vetlaria e no lexaria foradar aquella. E donchs sciats apparellats. E aquestes paraules dreçant-nos a vosaltres vos dehiem que vetlets en tal manera que los enemichs e ladres no us troben durment mes…vetlats en guisa que puxam dir les paraules que dix Jhesu Chirst a sos deixebles: Luc XII, Benauirats són los servents quan los vetlan lur senyor”.
La tradició d’aquesta forma d’oratòria derivada de l’Església, no sols es manifestà en l’exordi de les proposicions regularment recolzades en fragments bíblics sinó àdhuc el final del discurs era semblant a un sermó. N’és un exemple l’acabament d’aquesta proposició: “perquè plàcia a nostre Senyor que nos siam axí vetlants en les obres que havem a fer de nostre regiment, e vosaltres en ço que havets a obtenir mitjençant la sua misericordia obtengam daça la sua gràcia e finalment dellà a la sua glòria, Amén”.

ENTUSIASME PER LA LECTURA

Joan I, l’Amador de la Gentilesa, fou un fervent enamorat del saber clàssic i es mostrà entusiasmat per la lectura. Quan tenia vint anys, el seu pare Pere III pagava per compte de l’infant hereu, un llibre el qual contenia, “los salms penitencials, los credos e altres oracions”. Era capaç de llegir-se tota la Bíblia cada any i cobejà posseir-la en català, en francès i fins i tot, en hebreu. Es delitava en dissertar sobre temes transcendentals com el de la immortalitat de l’ànima amb homes tan il·lustrats com Bernat Metge.
Guillem de Copons, cavallerís de Pere III i de Joan I, traductor del Tresor escrit per Bruneto Latino, dugué al rei Joan, el 1383, una versió francesa de l’obra de sant Agustí: De civitate Dei i una Bíblia, com a present del duc de Berry. La primera d’aquestes obres fou traduïda de seguida al català. A la seva biblioteca, al costat de les bíblies i de l’Exposició dels salms d’Innocent III, traduïda al català per Joan Romeu, hi havien llibres d’astrologia, d’història, literatura, novel·la, moral i d’altres.

MARTI L’HUMA I LES ESCRIPTURES

Feia pocs mesos que Martí l’Humà, cridat a la corona d’Aragó, per la substitució testamentària del Cerimoniós, havia entrat a Barcelona, i deixant la Sicília pacificada, tot seguit se’n va anar a Saragossa per ser coronat solemnement d’acord amb la tradició. Allí convocà corts generals per la primavera de l’any següent, les quals s’obriren a l’antiga Seu del Salvador. Assegut en el soli, amb pompa majestàtica pronuncià un discurs partint d’uns versicles de la primera carta de sant Joan: “Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra” (La victòria que ha vençut el nón és la nostra fe) (5:4); en el qual es referí al valor i les proeses dels seus antecessors i a la fidelitat, constància i gestes dels seus vassalls, fent particular memòria de la seva campanya a Sicília. També pronuncià una oració a les corts de Perpinyà (1406), la qual és el monument més famós i brillant de l’eloqüència política catalana; tot l’esperit de llibertat, totes les glòries de Catalunya se sentiren en aquesta proposició. Martí I, és l’únic sobirà del casal d’Aragó que ha dedicat tot un homenatge parlamentari a la glòria del Principat, posant-li davant, “Gloria dicta sunt de tu” (Salm 87:3), que ja predisposa a l’entusiasme. Les citacions de l’Antic i del Nou Testament es barregen amb les dels autors clàssics, molts d’ells portats per primera vegada pel corrent renaixentista clàssic incorporat ja a les lletres catalanes. La darrera proposició del rei Humà és la clau d’or que tanca l’apogeu de la nostra oratòria parlamentaria.

Cristianisme i ideologies polítiques

LES RAONS DEL DESASTRE

1.-EXTREMISME IDEOLÒGIC I GUERRACIVILISME A L’ESTAT ESPANYOL

Els enfrontaments entre extrems són una constant de l’Estat espanyol durant els dos darrers segles.
Sovint les esquerres han tirat les culpes a l’Església Catòlica, i, en el cas espanyol, no els falta pas bona part de raó, si bé hi carreguen massa les tintes fins a derivar en guerres (anti)religioses com la del 1936-39.
Cal entendre també que l’Oligarquia utilitza i sobretot ha utilitzat l’Església Catòlica com a criada pròpia i para-raig de les ires del populatxo. Es un boc expiatori fàcil per al ressentiment popular també per la seva doctrina sexual i la seva actitud –normalment- pro-Establishment.

* Una mica d’Història:

L’Església Catòlica espanyola ha estat molt relligada al poder polític, més que en altres regnes. Venia d’una llarga tradició de despotisme i croada. En part per la lluita contra l’Islam, que era un credo alhora militar i religiós.
També perquè, en descobrir i ocupar Amèrica i extraure’n els metalls preciosos, passà a tindre un pes aclaparador dins el món catòlic i s’esdevingué l’espasa en les guerres de la Contrareforma.
Al 1518 el rei-emperador castellà tragué del Papa la facultat de nomenar bisbes, de manera que es posaren les bases per a un cesaropapisme o nacionalcatolicisme perillosament integrista al servei del Cèsar hispànic (herodianisme o cesaropapisme), que perdurà durant segles, a base d’Inquisició.
L’origen de tot plegat és l’enfocament legalista i de Poder amb què l’Església Catòlica oficial ha funcionat des de fa molts segles, com una còpia aigualida de l’Islam, quan el cristianisme primitiu no era pas tan ritual i extern.
Això ha provocat una reacció per l’esquerra, amarada de cristianofòbia, enrabiada.
Quan al 1936 començà la Guerra Civil, la FAI i els incontrolats es dedicaren a cremar un munt de temples i a afusellar capellans i catòlics: el 40% del clergat catòlic i uns 20.000 catòlics.
Una autèntica croada anti-religiosa.

Això fou fatal per a la República i sens dubte aquest caos contribuí en la neutralitat de les democràcies occidentals i facilità encara més l’ajut per part de les dictadures nazifeixistes.

* Guerracivilisme i binarisme absurd:

Seguim veient avui dia aquesta mentalitat bàrbara i guerracivilista, que, en comptes de cercar els propis interessos en positiu i inclusivament, per acords de convivència, i millorar a través de l’autocrítica, avantposa l’odi i fer enrabiar l’oponent, tot creant dos bàndols, irreconciliables i que es duen la contrària en tot, per un esquema “bons-dolents” en blanc i negre, amb ideologies estereotipades, sense matisos i plenes de malentesos i prejudicis (i dels quals esquemes si algú se n’ix rep de valent a dues bandes):

Així:

-La dreta ha de ser obligatòriament: catòlica, antiIslam, antiavortament, centralista, monolingüista, antiGLBT, patriarcal, antiecologista, pronuclear, anti-bici, taurina, etc.
-L’esquerra: anticlerical, multicultural, pro-avortament, federalista, plurilingüista, proGLBT, matriarcal, ecologista, antinuclear, pro-bici, antitaurina, etc.
En aquesta tria, en general, l’esquerra tria la part més feble o més aparentment novella, adés per adhesió sentimental adés perquè és reactiva: si la dreta (que és la primera que piula) diu blanc, l’esquerra tendeix a dir negre (de vegades sense pensar-s’ho amb més calma).
Ocupa l’espai que la dreta no ocupa, perquè la dreta ocupa allò que ja té interessos creats i organització forta prèvia.
Però allò que tria l’esquerra pot ser en realitat menys popular, menys arrelat socialment, a causa de la desorganització típica de l’esquerra, de la ignorància general, la manca de mass mèdia i d’especialistes objectius.
També perquè ataca idees bàsiques del mateix poble treballador: família, identitat nacional, religió, diners.

I, en canvi, l’esquerra sols insisteix en el sexe, que en la pràctica vol dir poca estabilitat sexual-familiar i davallada demogràfica. El pansexualisme generalitzat és palès que duu a la inestabilitat i la disgregació social.
Això fa que la dreta i els catòlics es posin encara més a la defensiva i considerin encara més tòxica i perillosa eixa “folla-esquerra moderna”
La mentalitat “ad fotendum” i ben poc autocrítica dels uns i dels altres, la falta de qualitat democràtica, el caràcter massa legalista i dependent del Poder de la pràctica religiosa catòlica…fa que es creï un brou de cultiu “guerracivilista”, radicalitzat, ofensiu i no gens dialogant, que, certament, és perillós per al futur del mateix poble en general.

O els dos bàndols s’autocritiquen de debò i canvien o tindrem una nova guerra civil i…o la islamització i, per descomptat, la fi dels drets democràtics.

2.-ODI POLÍTIC, DECADÈNCIA I AUTOCRÍTICA

* Classes altes, classes baixes

Una persona honesta i treballadora es guanya bé la vida quasi sempre, perquè genera confiança.
En canvi, una persona problemàtica, mandrosa, irresponsable…difícilment el voldran emprar.

Les persones honestes i treballadores, ordenades, acaben normalment ascendint en l’escala social mentre que les contràries hi davallen.
Almenys en països occidentals on l’economia funcioni passablement.
(Naturalment que molts altres tenen padrins i influències, però això no invalida allò exposat adés).
I ha estat ben comú que la gent que ascendeix socialment sigui cristiana practicant. La moral cristiana tendeix a l’ordre, a no malbaratar i a dur una vida treballadora i regulada, tot plegat fa diners.
I al revés: una moral hedonista acaba enfonsant molta gent.
Com diria l’apòstol:
“La fi dels quals serà la perdició, el déu d’ells és el ventre, i la glòria en llurs íntimes vergonyes, perquè només pensen en tot allò terrenal” (Lletra de l’apòstol Pau als Filipencs 3:19 ; ca. 61-62 d.C.).

Com a la faula de la formiga i la cigala, la cigala pot envejar la formiga, però és la formiga la que té la raó perquè s’ho ha guanyat treballant.
Pot desitjar igualitarismes socialistes, però sovint va esbiaixada. La gent és diversa: uns volen guanyar diners i uns altres xalar i mandrejar.
Poden tindre malícia i enrabiar-se contra els “beatos”, però aquest solen ser les formiguetes ordenades i treballadores.

* Pobles dominants, pobles dominats

Igualment passa en els pobles dits oprimits o nacions sense Estat, l’opressió dels quals sol ser, sobretot, un problema endogen de desorganització i decadència:

Desenganyem-nos i no somiem rotllos: estem on estem perquè som com som.
Tenim el govern que ens mereixem i/o el que necessitem per tal de despavilar. I el canviarem no per la violència -on duem les de perdre- ni amb manifestacions, sinó millorant nosaltres, el poble. Sense fanatismes, sense extremismes, sense sectarismes excloents.
En altres paraules:
“No hi ha al món ni opressors ni oprimits. Hi ha els qui es deixen oprimir i els qui no ho toleren” (Kamal Attatürk, pare de la república turca).

*El poder sempre cerca bocs expiatoris per escudejar-se

El Poder sovint utilitza el cristianisme com a boc expiatori, igual que en el passat utilitzà l’antisemitisme. El cas de la Setmana Tràgica o Lerroux en són exemples clars.

A la Setmana Tràgica la protesta era contra les lleves a la guerra d’Africa i acabaren cremant temples (precisament, i no és pas casualitat, en un moment àlgid de catalanisme de l’Església catalana) de la mateixa manera que quan a l’Edat Mitjana protestaven contra les caresties i els nobles acaparadors de queviures desviaven la frustració popular cap a assalts de calls jueus.
Una de les raons que hi hagi botiflers és la mala llet i cristianofòbia de certa plebs, enemics de les bones maneres i del respecte. D’aquesta pleballa cristianòfoba en tenim un bon grapat.
En veure l’enrabiament i falta de sentit autocrític de la pleballa, la gent amb més seny prefereix l’ordre, la tranquil·litat i la lògica.

* El quid: massa odi i poca millora

Els pobles o classes oprimides sovint ho són perquè han estat poc autocrítiques per a millorar, han reaccionat duent la contrària i amb ira, amb enveja i odi, abans que millorar ells mateixos.

Es el penediment cristià una forma prou enèrgica d’autocrítica i de projectes de millora i la gent que no l’accepta, perd el tren de millorar vitalment en general, inclús laboralment.
En raonar segons esquemes binaris simplistes, mecanicistes, ortopèdics, maniqueus, escleròtics, sloganistes, rutinaris, i creure’s més del que en realitat són fan optar per l’enfrontament i odi de classes o nacional (en el qual es troben en evident inferioritat) solen guanyar-se contundents derrotes i dramàtiques repressions històriques.
Més valdria intentar organitzar-se millor i ser constructius al màxim, passa a passa.
Això ho fan els països protestants, amarats durant segles de lectura bíblica (i a la nostra Edat Mitjana, plena de frares preicadors), però no a l’Estat espanyol on la Bíblia estigué prohibida per al poble des dels Reis Catòlics fins a Ferran VII.

3.-CRISTIANISME I IDEOLOGIES POLÍTIQUES

*Dretes i nacionalcatolicisme

Ni el nacionalcatolicisme és cristianisme, ni la cristianofòbia és democràtica.
Quan la dreta manipula amb nacionalcatolicisme, l’esquerra sol caure en el seu parany i es fa cristianòfoba: Els vots al PP pagats amb opressió contra cristians.

En principi el cristianisme té fortes referències de justicia social. Els profetes i els apòstols són socialitzants, Jesucrist no tenia diners ni sostre durant els tres anys de vida pública.
Podríem dir que la Bíblia és socialment progressista (especialment per al seu temps) i moralment conservadora (avantposa l’estabilitat familiar i la demografia i sanitat nacionals). I això cau com una bomba a l’esquerra escopetera del dogma.
La Bíblia també diu que el qui s’ajusta a justicia segons Déu (temes socials, sexuals, de culte…: en tot en general) és beneït per Déu. Els països cristians solen ser els de major benestar socio-econòmic i estabilitat democràtica.

*Pansexualisme, demografia i neo-esquerra dogmàtica

Quan un país s’instal·la en el relatiu benestar econòmic, la pràctica religiosa sol davallar perquè davalla també la moral tradicional.

En una situació de relatiu benestar econòmic els esquerrans poden acabar fixant-se quasi més en temes sexuals (dels quals la dreta, en principi, no solia ocupar-se) que en temes socio-polítics, per a ells els temes de “llibertat sexual” són tan o més importants que els de justicia social (ja que els representants de l’esquerra no solen ser classe obrera, sinó funcionariat i classe mitja-alta, de fet la classe obrera sol votar socialdemocracia, no la “nova esquerra”).

Sovint els nous esquerrans acaben per ser molt dogmàtics quant a qüestions sexuals i sexistes, precisament en un sentit totalment oposat al que diu l’Església majoritària, la Catòlica, que té un caràcter moralment conservador (actitud que té base bíblica però en la qual ha insistit obsessivament i exagerada durant els pontificats de Wojtyla i Ratzinger).

*L’esquerra s’autoderrota en la dinàmica electoral

Hi ha una dinàmica malaltissa entre una dreta catòlica esbiaixada i obsessiva en temes sexuals i una esquerra dogmàtica i pansexualista.
Això pot espantar els cristians progressistes corrents i sol indignar i radicalitzar els catòlics de dretes.
Fins i tot pot dur prou cristians progressistes a no votar esquerra.
Els de la “nova (?) esquerra” estan pendents de si un cristià diu alguna paraula políticament incorrecta, però davant els genocidis dels Règims comunistes (que són ateus) i islamistes callen. On queda la proporció?
Al capdavall als països islàmics, feixistes i comunistes no toleren drets per als qui pensen distint A les democràcies de països cristians tolerem Islam, comunisme i feixisme.
L’esquerra és sorda a moltes realitats. Oposa binàriament llibertat sexual a família. O titlla tot cristianisme com a nacionalcatolicisme. Primitivisme de dinamiters.

Les 2/3 parts de l’electorat són cristians, per als quals la creença pot ser més o menys important però que en general s’hi identifiquen. Quan algun partit ataca la creença frontalment, amb mostres de menyspreu, cristianofòbia, amenaces, propostes pansexualistes, això fa que especialmente els catòlics tradicionals es planten en contra.
Potser més de la meitat de catòlics a l’Estat espanyol podríem dir que són de dretes. Això vol dir més d’un terç dels electors: aproximadament són els qui monolíticament voten PP.

La cristianofòbia és també una eina electoral per afavorir la dreta espanyolista: espantar el vot majoritari (que és de cristians) des d’un suposat progressisme cristianòfob per tal que els cristians despolititzats votin dreta. Es un espantall en el qual col·laboren, per ignorància, doctrinarisme o estupidesa, prou ateus progres.
Si les esquerres no moderen llur cristianofòbia i propostes antiheteropatriarcals (imposició de la ideología de gènere d’una manera aberrant i dictatorial), difícilment podran guanyar mai unes eleccions, ja que arriben poc a l’electorat catòlic, i especialment als catòlics de dretes, sector que ara és controlat prou monolíticament pel PP.
“Jo sols sé que no sé res”, deia el savi Sócrates.
En canvi els progres cristianòfobs dirien:
“Jo sols sé que ho sé tot (i més que tu)”.
Si les dretes espanyoles, en lloc de ser farisaiques, fossin cristianes, serien demòcrates.
Si les esquerres, en compte de ser cristianòfobes, fossin cristianes, tindrien lògica i guanyarien les eleccions.

* Esquerra postissa i minvant a tot Europa

El proletariat autòcton espanyol vota sobretot PSOE, la “nova esquerra” és cosa de jovent i capes mitjanes urbanes.
A França bona part del proletariat autòcton, abandonat per una esquerra multiculti i de gènere que li parla en un llenguatge sofisticat, dogmàtic i irreal, vota LePen, mireu-ne els percentatges:

La nova esquerra es preocupa més per temes amb aura intel·lectualoide i d’”alliberament sexual” que per temes pròpiament obrers.
Es mobilitzaren, per ex., histèricament, contra el bus transfòbic i no han mobilitzat en canvi davant la buidada de la caixa de Pensions ni el rescat bancari del PP, molt més perillòs globalment per a tota la població.
Com volen guanyar així unes eleccions? Realment volen guanyar-les o fan comèdia?

Les actuals esquerres han convertit la política en un reality-show de sexologia i antinatalisme.
Liberals i progres també deixen la defensa dels cristians perseguits o la denúncia de la cristianofòba per a la ultradreta. Li deixen els votants en safata. Després tot seran plors i ais i uis si l’extrema dreta puja, com està pujant a tot arreu.
Es l’esquerra que va de moderneta la que alimenta l’extrema dreta en pixar fora de test.
Tenim uns sindicats subvencionats i uns partits d’esquerra també molt envescats

Que actuïn així ve a demostrar que el PP no podria fer totes les sagineries que fa a la població sense la “tolerància” còmplice de l’esquerra.

Els líders, la burocràcia i els observatoris oficials de l’esquerra ni volen canviar ni accepten crítiques a una política que els minoritza i que dóna ales a les extremes dretes. Imposen l’ortopèdic pensament Políticament Correcte a estil de les narracions d’Orwell amb un fanatisme inquisitorial.
L’esquerra és poc alliberadora perquè és poc objectiva i no malda per ser realista: viu de sentiments i d’instints.

– EPÍLEG

Quan era adolescent em deixava guiar per les declaracions i paraules; una dècada després pels fets, els actes de la gent.
Finalment, ara, dues dècades més tard, sols em semblen realment orientatius els resultats dels fets.

Sobre anticatalanisme a la Comunitat Valenciana

Anticatalanisme a València

El Nou d’Octubre, la Diada Segrestada

“No és una batalla. Concretament, va ser una discreta massacre que va realitzar la dreta en l’esquerra i el nacionalisme”

(“Del roig al blau”, 2004, de Josep-Vicent Marquès Gonzàlez, 1943-2008, sociòleg, escriptor i polític eco-valencianista).

“És massa fàcil atribuir tot allò que està passant ara amb l’ofensiva de la franja blava, la histèria anticatalanista, etc., a la congènita maldat dels sectors més salvatges del franquisme. És fàcil, però no explica res”

(“País Perplex”, 1974, de Josep-Vicent Marquès Gonzàlez, 1943-2008, sociòleg, escriptor i polític eco-valencianista).

“Un canvi de la E final d’Espanya per un PV és, en general, tot el que s’ha fet, i encara així de forma mal assumida. El mateix PCE o no ha estat conscient del que implicava posar-se PV i no RV o no tenia els ressorts per defendre i assumir un canvi de nom que l’alineava entre els “catalanistes” […] Dir País Valencià sense dir res més era preparar, per incompareixença, el terreny per a l’esclafit del localisme i la petita vanitat d’una base mal informada, com mal informada estava la direcció d’una esquerra sucursalista de la vulnerabilitat del poble als cants de sirena de la classe dominant”

(Addenda afegida en un epíleg de l’edició de 1978, a “País Perplex”, 1974, de Josep-Vicent Marquès Gonzàlez, 1943-2008, sociòleg, escriptor i polític eco-valencianista).

Cronologia de la Guerra dels dos Peres amb Castella

CRONOLOGIA DE LA GUERRA “DELS DOS PERES” (1356-69)

(CATALUNYA-ARAGÓ, FRANÇA I GRANADA CONTRA CASTELLA, GÈNOVA, PORTUGAL, NAVARRA I ANGLATERRA)

 • 15·2·1355: El Cerimoniós aplega Corts generals del regne de Sardenya a Càller. D’Arborea, convidat, sols hi tramet un procurador.
 • 6·1355: D’Arborea es rearma, i Gènova mostra el seu suport als Doria.
 • 1355: Gènova derrota Venècia a la batalla naval de Sapienza, mentre els catalans lluiten a Sardenya. Signen la pau: Davant l’actitud hostil de Castella, el Cerimoniós no té més opció que la pau amb Marià IV d’Arborea.
  L’Alguer queda buidada de resistents sards, i és repoblada per catalans, els quals hi reben cases, terres i privilegis i la rebategen amb el nom de “Barcelona”.
  Els moros d’Eslida (Serra d‘Espadà) tornen a ser “rebel·lats e alçats” per tal d’unir-se a la previsible invasió castellana.
  El traïdor infant Ferran posa de fet el sud valencià en mans de Castella.
  Mor Bernat de Tous. El seu sarcòfag gòtic, de bella estàtua jacent, es conserva a l’església de St. Martí de Tous (L’Anoia).
 • 6·12·1355: El Cerimoniós marxa de Sardenya a Barcelona a causa de la imminent guerra amb Castella.
 • 1355·1359: Caresties.

 • 1355·1377: Frederic III, rei català de Sicília, germà de l’anterior rei, Lluís I, i d’Elionor, reina de la Confederació. Elionor i el Cerimoniós aspiraven a la successió de Sicília.
 • 1356: Aliança de Castella amb Gènova.
  Acció corsària de 9 galeres catalanes contra vaixells genovesos en aigües de Sevilla, de poca importància, però que serveix de pretext, de “manera iniqua i maliciosa” (“Crònica”), a Pedro el Cruel per a declarar la guerra al Cerimoniós. El Cruel vol recuperar el sud valencià, al·lega els “greuges” contra la perversa Elionor de Castella i sos dos fills, i el problema de les ordres militars de Santiago i Calatrava independitzades a Catalunya-Aragó dels “maestres” castellans.
  Ordre reial que cerca abolir l’assemblea annual dels moros valencians car hom tem que hi sien discutides “qüestions perjudicials al regne”.
  Carta del Cerimoniós al comte de Dénia: “Similis fuit directa egregio Alfonso, comiti Denie, in vulgari tam cathalano”.
  Riuada del Tùria. Rebrot epidèmic i caresties al Regne valencià.
  Comencen les obres de les noves muralles de València, sota direcció del mestre picapedrer Guillem Nebot. Són realitzades a correcuita per la imminent guerra: doble superfície emmurallada, 12 torres (Porta de Mar, St. Vicent dels Roters, del Real, Portal del Jueus, de la Russafa, de Torrent, de Setze Claus, de Quart, dels Tints, el Nou, dels Catalans i, posteriorment dels Serrans).
  Corts del Principat, a Perpinyà, que aconsellen al rei de cercar la pau amb Gènova, i no embarcar-se en cap més altra guerra en cas contrari. El Cerimoniós, autoritari, no vol fer-ne gaire cas.
  El Príncep Negre, fill del rei anglès, fa presoner el rei francès a Poitiers.
 • 29·7·1356: Neix a Perpinyà el futur rei Martí l’Humà, fill del Ceremoniós i Elionor de Sicília.
 • 9·1356: Comença l’atac castellà contra la frontera aragonesa i la valenciana: els castellans penetren per Oriola-Alacant.
 • 1356-1357: Contraatac català, els alacantins s’ho penquen: recuperació del Castell d’Alacant. El Cruel intriga amb els fills d’Elionor de Castella per a fer reviscolar les Unions, mentre que el Cerimoniós acull rebels castellans (entre els quals Enric de Trastàmara) que li prometen el lliurament d’importats ciutats andaluses.
 • 1356-1359: Barcelona dóna 212.000 sous per a la guerra, quantitat que augmenta d’any en any.
 • 1356·1361: En la guerra entre catalans i castellans hi ha diverses incrusions per les 2 parts en territori enemic.
 • 1356-1369: Guerra dels dos Peres: La Corona Catalano-aragonesa té menys d’un milió d’habitants, Castella uns 6 milons.
  Mentrestant, la guerra amb Gènova quedarà reduïda al corsarisme (guerra de desgast).
 • Fins al 1365 la guerra amb Castella es desplega bàsicament dins el País Valencià i l’Aragó: els castellans malmeten collites, talen boscatges, destrueixen cases, molins i canals, s’enduen bestiar i sarraïns i jueus (de vegades els venen com a esclaus), molts catalans morts i mutilats… Greu hemorragia monetària per a mantenir els exèrcits: La Monarquia ha de desintegrar pràcticament els seus béns per a plantar cara a l’agressió castellana. Empenyorada cada vegada més a Corts controlades per oligarquies reaccionàries, la Monarquia catalana no podrà dar el pas cap al absolutisme dels Estats renaixentistes.
 • 2·1357: Corts a Lleida per a demanar subsidis bèlics: primeres topades serioses entre el rei i l’estament militar, cinc barons s’hi oposen. Les ciutats li donen 70.000 lliures.
 • 1357: Els castellans perden Tarassona.
  El Cerimoniós manté dos aspirants a la Corona de Castella: Enric de Trastàmara (germà del Cruel) i ara ateny guanyar-se l’infant Ferran, fill d’Elionor de Castella.
  Davant el perill de guerra civil tant dins Castella com Catalunya-Aragó, els 2 Peres accepten la mediació d’un legat pontifici i signen una treva d’una anyada.
  Nova riuada del Túria, i rebrots epidèmics i caresties al reialme valencià.
  Frederic III de Sicília cedeix els ducats d’Atenes-Neopàtria a sa germana Elionor de Sicília, muller del Cerimoniós.
 • 1357-1371: Jehan de Mandeville descriu l’Orient Mitjà, Aràbia, l’India i Africa N. E. (devers Somàlia) amb llibres dels viatjes realitzats per viatgers com Fra Pordenone, Piano, etc.
 • 1357-1369: El Cruel, qui tem les ambicions de l’alta noblesa castellana, fa assassinar Fadrique, “maestre” de Santiago i germanastre seu, i acaça l’altre germanastre, Tello, senyor de Biscaia, qui es refugia a Catalunya. Tots dos són germans d’Enric de Trastàmara. Per a venjar-se de l’infant Ferran, el Cruel assassina sa mare, Elionor, i son germà, Joan.
 • 1358: Mateu Doria encapçala una nova revolta sarda.
  L’administració embarga els béns temporals a Mallorca dels bisbats barceloní i geroní, el pavorde de Tarragona, el priorat del Bellpuig i l’abadia de St. Feliu de Guíxols per negar-se a contribuir a les despeses de la guerra.
  Els pagesos mallorquins tenen una organització pròpia, el Sindicat Forà, format per 50 representants de parròquies i llocs rurals, s’apleguen cada any, alternativament a Inca i Sineu.
  El Cerimoniós ratifica el Consell permanent del Sindicat Forà mallorquí, amb poder de cobrar imposicions, subsidis i talls als pobles. Així els pagesos mallorquins s’avencen un segle als del Principat quant a la direcció i participació política. Al Regne valencià la pagesia és bàsicament musulmana .
  Comencen de nou les hostilitats amb Castella. Els nobles castellans exiliats hi participen del costat català.
  Nova riuada del Túria, per 3er any consecutiu.
  Corts valencianes.
  Corts catalanes a Barcelona, amb absentisme majoritari entre el braç militar i l’eclesiàstic
  Naix a Sogorb (Alt Palància) la futura reina Maria de Luna.
  Revolta de Jacquerie dels camperols francesos contra l’augment d’impostos.

 • 1359: Cens del Cerimoniós: focs eclesiàstics 3536, de cavallers 1862, de reialenc 1620, d’aloers 399, de ciutadans 369 (Bisbat de Girona). En percentatges: 45’5%, 23’9%, 20’8%, 5%, 4’7% de les llars.
  Edicte de Villers-Coteret: obligatorietat de la francesa arreu l’Occitània ocupada.
  Saló gòtic del Tinell a Barcelona: gran sala o cambra de paraments, bastida sota direcció d’en Guillem Carbonell a indicacions del comte-rei.
  Barcelona té 38.000 habitants, i és una ciutat en decadència: ha perdut uns 12.000 habitants en 20 anys, sobretot per la Gran Pesta.
  El rei encarrega a l’astrònom i metge Pere Gilbert les “Taules Astronòmiques de rei Pere el Cerimoniós”.
  Els nobles exiliats castellans se n’entren dins de Castella i derroten les tropes del Cruel a Araviana.
  Els castellans prenen Guardamar i Alacant, i devasten la zona i, tot seguit, amb reforços navals genovesos i portuguesos…
 • 7·1359: L’esquadra castellana ataca Barcelona, per 1ª vegada la marina de Castella penetra en aigües catalanes en so de guerra. L’atac castellà hi compta amb l’ajut genovès. L’atac palesa l’ascendent poder naval castellà i la possible incipient decadència per la marina catalana.
  Tot seguit els vaixells atacants han de retirar-se, primer a Eivissa i, en fer acte de presència la flota catalana, devers llurs bases.
 • 19·10 al 20·12·1359: Corts del Principat a Cervera, on la Diputació, òrgan político-administratiu delegat de les Corts Catalanes, abans de caràcter transitori, dóna ja origen a la Generalitat (Diputació General de Catalunya), de caràcter permanent. Els donatius de les Corts permeten finançar una anyada més de guerra. La Generalitat s’hi crea pels recels front als oficials reials a l’hora de recaptar el generós donatiu acordat per a ser cobrat per llars (“fochs”).
 • 1359·1360: Els recursos normals de tributació a Barcelona baixen en una anyada del 84% al 56% dels ingressos pressupostaris.
  El nou rei granadí, Muhammad o Mafumet VI, trenca l’aliança amb Castella i s’acosta a Catalunya.
  L’nfant Ferran i Enric de Trastàmara rivalitzen com a pretenents a la Corona castellana.
  “Fogatge” al Principat: més de 380.000 habit. (475.000 h. el 1347).
 • 1359·1361: La cuitat de València té uns 26.000 hab.
  Els “fogatges” són fets per a pagar els subsidis de guerra per famílies.
 • 1359·1366: Segueix el declivi demogràfic al Principat: perd més d’un 12% en pocs anys (de 380.000 a 340.000 hab.).
 • 1360: El Cruel derrota els nobles exiliats i els aragonesos a Nàjera (La Rioja).
  El Cadí de Xàtiva i un jueu barceloní fan de torsimanys i trelladen unes capitulacions pel rescat d’un visir de Fes: “scientes loqui et intelligere ad nodum cathalanorum et eciam algaraviam et linguam”.
 • Ca. 1360: L’elecció dels consellers forans esdevé competència exclusiva dels jurats i del consell de cada vila forana, a Mallorca.
 • Tardor. 1360: Els pagaments del Gran i General Consell de Mallorca no acompleixen els terminis i el governador ha d’empresonar jurats i prohoms mallorquins.
 • 12.12.1360: La reina Elionor de Sicília escriu al batle d’Elx, en Domènec Llull, i hi anomena cristianesch a la llengua catalana.
 • 27.12.1360: Sentència arbitral del marquès de Montferrat per acabar amb la guerra catalano-genovesa: L’Alguer per a Gènova, a canvi de Bonifàcio (Còrsega per a la Confederació). Els catalans ho troben molt perjudicial i cap de les dues parts no compleix la sentència.
 • D.1360: Obres al claustre i campanar de la Seu Vella de Lleida, per Jaume Cascalls.
 • 1360-1388: Girona perd un 30% de la població.
 • 5.1361: Davant els múltiples problemes (revoltes i desercions per al Cruel, i problemes econòmics, enfrontaments dels exiliats i la guerra de Sardenya-Gènova per al Cerimoniós), accepten la mediació del legat pontifici Guillaume de la Jugie i signen la Pau de Desa-Terrer, segons la qual es retornen les places ocupades i els presoners han de ser alliberats.

 • 1361: Cabrera encapçala una facció antibel.licista.
  El comte-rei i el seu conseller Cabrera dipositen grans esperances en els termes d’aquesta pau i per defugir despeses, llicencien les tropes.
  Cinctorres i El Forcall (Els Ports) són fortificats per ordre del rei, per si els castellans hi tornen.
  La diplomàcia catalana ateny un nou èxit: la infanta Constança, filla del Cerimoniós, casa amb el rei (del Casal de Barcelona, també) Frederic III de Sicília.
  El 42% del pressupost de Barcelona va destinat a pagar interessos als prestadors.
 • 1361-1362: Corts a Montsó: Prohibició d’importar teixits estrangers, mesura molt beneficiosa per a l’Aragó. Derogada el 1364.
  El Cruel, mentrestant, liquida l’oposició interior, i Muhammad VI -i així recupera l’aliança granadina-, i concerta pactes amb Portugal, Navarra i Anglaterra.
  El Cerimoniós ha d’acomiadar als nobles castellans per falta de diners, i és abandonat per Enric de Trastàmara a causa de les preferències del comte-rei per a l’infant Ferran per al tron castellà.
 • 1361-1372: Neix la generació remença, futura protagonista de l’agitació pagesa durant els anys de gran mortaldats.
 • 1361-1418: L’escultor d’origen grec Jordi de Déu o Jordi-Joan, esclau i deixeble de Jaume Cascalls, del qual és col.laborador i continuador, treballa a Lleida, Poblet, Tarragona i finalment a Barcelona.
 • 1 a 11-1362: Els castellans prenen Calataiut, Magallon, Borja, Tarassona i Carinyena. Saragossa queda ara amenaçada pel Cruel.
 • 1362: Neix Maria de -Sicília, filla de Frederic III amb Constànça, Frederic la nomena hereva universal.
  El Cerimoniós mana reforçar les muralles gironines.
  Jaume IV, fill del destronat rei de Mallorques, abandona el seu estat de presoner i Barcelona.
  Rebrot de la Pesta Negra al camp mallorquí.
  Inscripció rúnica a Kensington (Minnesota, EUA), autentificada pel Museu Nacional de Washinton (i descoberta el 1898 per Olaf Ohmen, també descobrí una tomba vikinga (vora el llac Nipigon, Ontario, Canadà) fa suposar que hi hagueren vikings a Nord Amperica entre els segles X-XIV.
 • 8·1362: Nova ambaixada catalana de Francesc de Perellós per fer la pau amb Gènova.
 • 9·1362: El Cruel, amb una correlació de forces favorable i sabent que el Cerimoniós es troba sense tropes ni diners, recomença les hostilitats.
 • 5·11·1362: Comencen Corts generals a Montsó per a demanar subsidis. El comte-rei fa una crida dramàtica pel perill castellà, però cada estament cerca els propis interessos.
 • 1362-1363: Dramàtiques Corts Generals a Montsó, on els oligarques avantposen descaradament llurs privilegis a la defensa dels regnes.
  Rebrot de la pesta pel reialme valencià i el Principat: mortaldat dels infants.
  El Cerimoniós contracta les Companyies Blanques de Bertran Duguesclin -soldaders de França i del Papa a la Guerra dels 100 anys- i crida Enric de Trastàmara, qui era per terres ultrapirinenques.
 • 1362-1370: Sisè papa francès consecutiu, B. Urbà V, a Avinyó.
 • D. 1362: Jaume IV dedica tots els seus esforços a combatre el Cerimoniós, al costat del Cruel.
 • 11·2·1363: El Cerimoniós pronuncia un patètic discurs blasmant els egoismes i la irresponsabilitat dels diputats i els increpa: muiren, qui ens volen fer a tuits morir!
 • 22·4·1363: Conclouen finalment les corts de Montsó. Després d’interminables sessions, el Cerimoniós obté els subsidis bèl·lics i organitza la defensa de l’envaït Aragó.
  Però el Cruel defuig l’enfrontament directe i ataca la Catalunya sud, molt més desprotegida, i el Baix Aragó: ocupa Terol, Sogorb i Xèrica (Alt Palància), Morvedre, Almenara (Plana Baixa), el Puig (L’Horta), Llíria (Camp de Túria) i Xiva (La Foia de Bunyol). El Cerimoniós és a Saragossa.
 • 5·1363: El Cruel posa setge a València.
 • 1363: El Cerimoniós baixa de Saragossa tot reclutant tropes pel Maestrat i d’altres llocs.
  Arriben les companyies mercenàries de França manades per Enric de Trastàmara, bord però poderós. El Cerimoniós ha d’optar per donar-li suport (front al seu germanastre l’infant Ferran) a canvi de tot el regne de Múrcia.
  Però el decurs desastrós de la guerra peninsular, amb superioritat economicomilitar castellana, no poden redreçar-la.
  Devaluació, de nou, del florí, en una nova encunyació.
  El Trastàmara, interessat en mantenir la guerra, intriga contra el pacifista Cabrera.
  El rei autoritza a València que “cascun ciutadà e veí de la ciutat puga adquirir castells e poblacions a semblant d’hom de paratge”: equipara noblesa amb burgesia.
 • 2·7·1363: Pau de Morvedre; breu interrupció de la guerra. Carles II de Navarra hi actua d’àrbitre. Bernat de Cabrera i Alfons de Gandia, comte de Dénia hi negocien en nom del Cerimoniós. Es tracta d’una pau humiliant, car el comte-rei hi perdia moltes terres i sembla que hi havia una clàusula secreta per la qual el Cerimoniós havia de fer assassinar els dos rivals del Cruel.
 • 16·7·1363: El Cerimoniós fa assassinar a la posada reial de Castelló de la Plana (devers l’actual església de St. Agustí), vora el call jueu, l’infant Ferran, germanastre seu, fill de la tirana Leonor de Castella amb Alfons el Liberal: “aprés dinar, segons diu, per les males obres que l’infant En Ferrando nos feia, e ens posava a punt de perdre la corona e lo regne”.
 • 27·8·1363: Les intrigues del Trastàmara donen fruit amb el Tractat d’Uncastillo, pel qual el rei navarrès es compromet a ajudar el Cerimoniós contra Castella a canvi d’oferir protecció al navarrès contra França, sota garantia d’en Cabrera que havia de fer-se vassall del rei de Nafarroa.

 • 1363: El partit antimonàrquic feudal-patrici (la reina, el comte de Dénia, el majordom reial) amb el Trastàmara i el rei navarrès acusen el pacifista Cabrera de traïció i d’haver provocat la guerra amb Castella. Amb la promesa de Múrcia, el Cerimoniós cedeix i sacrifica Cabrera, conscient que podia perdre l’aliança de Navarra i del Trastàmara.
  De nou, fulminant atac castellà: ocupació d’Alacant, Elx, Crevillent, Elda, Xixona, Dénia i Gandia.
  Consolat de Mar, tribunal semblant al barceloní, per a Tortosa, llavors tercera ciutat de la Catalunya peninsular, enmig Barcelona i València.
 • D. 1363: Fortificació (muralles i torres de defensa) de Tamarit de Llitera.
 • 1363-1364: Punt àlgid de preus agrícoles al Principat.
 • 1363-1365: 29 aljames (moreries) valencianes es reten a Castella, 12 d’elles a Serra Espadà: Eslida, Aín, Artana, Betxi, Fondeguilla. Són l’enemic interior, la resistència musulmana a la colonització catalano – aragonesa. Les minories jueva i sarraïna pateixen brutals imposts a causa de la guerra contra Castella.
 • Ca. 1363-1377?: Possible redacció d’un gran best-seller medieval i de segles posteriors: Imitatio Christi (La Imitació de Crist), d’autor incert (atribuït normalment a Tomàs de Kempis). Conrad de Fritzlaria, possible destinatari de l’obra, és un religiós de la cartoixa de Magúncia.
 • 4.1364: Desprès de llargs preparatius, contraatac català: el Cruel ha d’alçar el setge a València, després de 5 mesos, i es tanca dins les muralles de Morvedre.
  Els subsidis del Principat de les Corts del 1363 encara no han estat recollits.
 • 1364: El Cerimoniós recupera Xixona, Almenara i Llíria i socorre l’assetjada Oriola on els catalans, mancats de menjar, practiquen l’antropofàgia. Tot i això els castellans s’emparen d’Oriola. Tanmateix els catalans segueixen el contraatac i recuperen Morvedre i Sogorb i altres places valencianes.
  Jaume IV malda per envair la Catalunya nord i l’Urgell amb 6000 soldats.
  Subsidis de les Corts al Cerimoniós: El Principat li dóna 270.000 lliures, l’Aragó 60.000 i València 43.000. Malgrat la xifra, i els desastres, el regne de València es troba en un procés de desplegament econòmic accelerat.
  Nova insurrecció sarda d’Arborea, més perillosa que l’anterior, ja que el papa Urbà IV es mostra disposat a cedir-li Sardenya en feu sota el pretext que el Cerimoniós no paga les rendes eclesiàstiques escaients al Vaticà.
  L’Aragó té uns 171.000 habitants (uns 210.000 cap al 1850).
 • 26·7·1364: Es degollat públicament a Saragossa el noble i conseller català mossén Bernat de Cabrera, tal com fredament explica el Cerimoniós a la seva Crònica, malgrat que Cabrera el salvà, feia anys, de les urpes de la Unió Aragonesa: E d’aquesta justícia los nostres pobles no se n’agreujaren en res, ans parec que els plagués, pensants los grans dans qui a mà sua eren pervenguts a nostres regnes e especialment de la guerra de Castella. En realitat es tracta d’un crim d’Estat: fou sacrificat cínicament com a cap de turc, acusat de traïció per contentar l’oligarquia i els bel·licistes culpables reals del desastre.
 • 1364-1365: Canvi de conjuntura a Catalunya.
 • 1364-1368: Nova revolta sarda.
 • 1364-1387: A partir de l’ assassinat de Cabrera, la política autoritària del Cerimoniós, a través dels consellers rossellonesos addictes (encapçalats pel mateix Cabrera), se’n va en orris. La Monarquia, massa feble econòmicament, es bat en retirada front a les oligarquies i anirà perdent posicions d’ara endavant.
 • 1365: Els diputats mallorquins escriuen al Cerimoniós: «Com los mallorquins e poblars en aquella illa sien catalans naturals, e aquell regne sia part de Catalunya… ».
  Nova devaluació del florí: queda en peces de 18 quirats (equivalent a 11 sous) en una nova encunyació.
  Les Corts del Principat són convocades un parell de vegades en un sol any.
  Mesures afavoridores de l’exportació per al Principat amb recàrrecs per a la importació de teixits.

 • D. 1365: Enric de Trastàmara passa a primer pla, i amb l’ajut de les duríssimes Companyíes Blanques franceses de Beltran du Guesclin (de la guerra del 100 anys franco-anglesa) i de les tropes catalano-aragoneses del comte de Dénia.
  Les Companyies Blanques resulten molt eficaces i fan recular al Cruel. Però també ataquen calls aragonesos.
 • Ca. 1365-1370: Primers fogatges o censos de població a la Corona Catalano-aragonesa; devers 350.000 habitants té el Principat, més de 250.000 el reialme de València, 45.000 Mallorca, vora 200.000 l’Aragó. Barcelona té uns 33.000 habitants, Perpinyà 8.000, Tarragona quasi 7.000, Cervera més de 5.000.
  Al Principat, uns 250.000 habitats (70%). És població rural, i uns 100.000 viuen a les ciutats. El 38’4% dels fochs principatins pertanyen a la noblesa.
  Castella té sis milions d’habitants i França uns quinze milions, xifres doncs ben superiors.
  Constants rebrots de pesta, que perjudiquen força Catalunya.
 • 1365-1375: Decenni crític a Mallorca. Olf de Pròixida hi es governador del Cerimoniós.
 • 1365-1407: Un florí d’or equival a 11 croats d’argent, ço és, la plata s’hi troba considerablement infra valorada front a l’or (que val 13’1 vegades més segons al tarifa legal!). A causa d’aquesta pèssima política monetària, els especuladors catalans i estrangers evadeixen croats massivament i així col.laboren a la ràpida decadència econòmica catalana.
 • Principis·1366: El Cruel ha d’abandonar les zones envaïdes dins la Confederació i fins al final (1369) la guerra es desplega en escenaris castellans. Malgrat haver capitulat al reialme valencià, els castellans encara tornen a prendre i devastar l’Alacantí.
  La guerra esdevé ara, sobretot, una guerra civil castellana: la noblesa i les Castelles (tret de les ciutats mercantils) donen suport al Trastàmara, i les zones litorals, la burgesia i els jueus al Cruel.
 • 3·1366: Enrique de Trastàmara, amo de Calahorra.
 • 4·1366: El Trastàmara és proclamat rei de Castella a Burgos, mentre el Cruel, assetjat a Sevilla, ha de fugir a Bordeus, on negocia l’ajut anglès. Així, la Guerra dels Cent Anys connecta amb la de la Península (França. Catalunya-Aragó i Trastàmara contra Anglaterra i el Cruel).
 • 1366: El Cruel torna a Gascunya amb soldaders anglesos del Príncep Negre.
 • 4·1367: Les tropes del Trastàmara són vençudes a Nàjera pel Príncep Negre i el Cruel. El desastre és gran i ha de fugir de nou enllà els Pirineus.
  De nou al poder, el Cruel es dedica a actes brutals de venjança. Mentrestant, el Trastàmara recluta un nou exèrcit a Occitània.

 • 1367: Corts catalanes aplegades al convent de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès.
  Caresties.
 • 9·1367: El Trastàmara, amb el suport francès i de l’oligarquia catalano-aragonesa, penetra amb noves tropes occitanes i franceses pel nord de Catalunya i d’Aragó i se n’entra dins Castella.
 • 2·1368: Cos expedicionari de Pero de Luna que posa setge al sard Oristany, qui el derrota, i ocupa Sàsser i domina quasi tota l’illa tret de Càller i l’Alguer.
 • 1368: Tractat franco-castellà de Toledo: el Trastàmara guanya terreny i referma la tradicional aliança amb França.
  En una relació d’estudiants d’un col·legi de Bolonya (Itàlia) apareixen un parell de valencians: Domenico Maston, de Valentia, catalanus i Berengarius Stampa de Valentia, catalanus. Les Universitats medievals europees classifiquen els estudiants segons procedència nacional – lingüística.
  Construcció de l’església de Sant Joan a València.
 • 1368-1369: Corts del Principat.
 • 3·1369: El Cruel, derrotat i presoner, és assassinat al castell de Montiel pel Trastàmara, en lluita personal.
 • 1369: Comencen Corts Valencianes a Sant Mateu (Maestrat).
  Eduard d’Anglaterra, qui casa son fill el Duc de Làncaster amb la filla del Cruel, el proclama rei de Castella, talment que torna a encendre’s la guerra internacional pel tron de Castella, connectada amb la guerra del Cent Anys franco-anglesa: Anglaterra i Portugal contra el Trastàmara, França, la Confederació i Granada.
 • 1369-1371: Fase molt crítica per al domini català a Sardenya, que es troba pendent d’un fil.
 • 1369-1373: Construcció de l’antiga Llotja de Mar o Porxo del Blat a Tortosa.
 • 1369-1388: Crònica del Cerimoniós, redactada pel tresorer reial, en Bernat Descoll.

Països Catalans, terra promesa

CATALUNYA, TERRA PROMESA

“…car per tals e semblants certificacions hom guarda sos amics e sa nació de prendre dany” (Lletra dels Jurats de València a Mallorca i Barcelona, 24·X·1374).

MOISÈS:
Potser la fita més important de l’Antic Testament és el concepte de Terra Promesa.
La idea d’una existència absoluta de Déu és sempre estranya a gent feréstega i desposseïda, com els esclaus del Delta.
JHWH (Jo sóc el Qui és) era la Veu que podia fer efectiva la promesa d’una terra a uns esclaus sense consciència nacional. Allò que Moisès tragué d’Egipte no era una nació constituïda, sinó una amalgama de distintes tribus (descendents d’esclaus venuts a Egipte). Segurament l’únic somni que els podia enlluernar era el de posseir un hortet propi. El poble elegit era sofert i oprimit, quasi sense fe ni esperança, a penes amb cap consciència de ser poble. Eren les despulles i l’escopidera d’aquell món, esclavitzats successivament per Estats forts i altius. Però Déu arreplega del fem allò feble i menyspreat pels homes a fi de demostrar que la força és d’Ell, Sebaoth, i no pas dels homes. Moisès i la lluna resplendeixen, però d’una llum originària major.
A Èxode llegim com no sols va marxar d’Egipte la llavor de Jacob, sinó “molta gent estrangera”. És de creure que no parlassin una llengua comuna, sinó amalgama de dialectes barrejats amb l’egipci.

Països catalans 02

El caràcter d’aquesta gent havia de ser ben poc donat, des de llur misèria, a deixar-se dur per “idees” sense contingut, per abstraccions. Que eren gent ben díscola ho demostren els forts càstigs i fets quie vénen relatats a l’Èxode.
Moisès aprofità el seu privilegiat càrrec i passat per recórrer les alqueries de Gosén, i els parlava d’un Senyor propietari d’unes terres, disposat a cedir-les a canvi d’un tribut molt més lleuger que no pas l’esclavatge brutal dels egipcis: l’adoració.
Però ni tan sols es tractava de lliurar llurs ànimes i pregàries a Déu, coses per a les quals a penes es trobaven preparats, perquè llur espiritualitat no devia estar encara formada.
La cosa era més simple. Al Levític llegim: “Meva és la terra, vosaltres sols sou forasters i allotjats”. JHWH és el Propietari absolut de la Terra, tant llavors com quan els catalans se’n vingueren amb el rei Jaume cap a València i Mallorques. Moisès estableix clarament els termes de Propietari (Ell), Terra (promesa) i lloguer (adoració “nacional”). El Contrat de lloguer queda adins l’Arca de l’Aliança, protegida per la glòria de l’Altíssim, Qui vetlla.

POBLE EMERGENT, TERRA I LLIBERTAT:
Tot plegat permet d’aglutinar aquest barrejat poble d’esclaus, Terra i poble, llibertat i propietat queden enclosos en la Terra Promesa. Sembla una simplesa però les aparents ximpleries solen rutllar, perquè la saviesa de Déu s’hi mostra sovint per guanyar millor els simples, els marginats per la injustícia, els analfabets per haver patit discriminació, front a les sofisticacions dels desfeinats i còmodes. Com que la saviesa humana sol degenerar en orgull i menyspreus, en especialitzacions miops i en sofística, Déu ha de subvertir valors per desconcertar les distingides raboses resaberudes. És un tret especialment misericordiós de la seva Justícia.
Allò que pot rutllar és qüestió de fe sotmesa al Propietari de la Terra. El Propietari és més decisiu que la mateixa Terra, compte!.
I així, Déu digué al Faraó d’Egipte (i pot dir-ho al d’Espanya): “Quant temps et negaràs a humiliar-te davant de Mi? deixa marxar el meu poble” (Èxode 10:3, llibre sobre la fugida dels israelites cap a la Terra promesa, atribuït a Moisès, ca. 1350-1230 a. C.).
Les civilitzacions decadents solen crear refinades teories mortes, però desapareixen per estar semes de fe, de realisme i de vitalitat. Qualsevol ximpleria de Déu pot aglutinar un conglomerat dispers i a-nòmic (sense escala de valors), mentre que teories molt estudiades poden morir sense transcendir socialment. De fet, mentre filososfies i ideologies sols solen escampar-se entre èlits i duren unes poques desenes d’anys, les grans religions mouen milions de persones durant milers d’anys. “La filosofia triomfa fàcilment dels mals passats i dels futurs, però els mals presents la vencen” (La Rochefaucauld, 1613-1680). “Tots els qui pateixen han menester d’amor, no pas d’ideologies utòpiques” (Teresa de Calcuta). “…en general l’esperit raonador i filosòfic, inspiren apegament a la vida, efeminen, envileixen les ànimes, concentren totes les passions en la baixesa de l’interès individual, en l’abjecció del jo humà, i minen talment en silenci els veritables fonaments de tota societat; perquè allò que els interessos particulars tenen de comú és tan insignificant, que mai no equilibrarà allò que té d’hostil” (a “Émile”, t. III, p. 193, llib. IV, J. J. Rousseau).

Països catalans 03

Sols Déu allibera de l’esclavatge (Faraó, símbol d’opressió-pecat-Satanàs) i de les arrels espirituals que l’ha fet possible (fatalisme, individualisme, anomia, pecat).
“Has cridat quan et veies oprimit,
t’he salvat, t’he respost
en el tro misteriós,
t’he provat a les fonts de Meribà.
Escolta, poble meu, el que jo et man.
Tant de bo m’escoltis, Israel!
No tinguis déus estrangers,
no adoris els déus dels pagans.
Jo sóc el Qui és, el teu Déu,
qui t’he tret de la terra d’Egipte;
obre la boca, que jo te l’ompliré.
Però el meu poble no escolta
la meva veu, Israel no vol fer
cas de mi,
i els abandon a llur cor caparrut,
al desig de llurs capricis.
Tant de bo que el meu poble
m’escoltàs i seguís els meus camins.
En un instant serien vençuts els enemics,
giraria la mà contra els qui l’oprimeixen.
(Psalm 81:8-15).
En fi, “La història ha de repetir-se perquè la primera vegada li prestem ben poca atenció” (Blackie Sherrod). “La història és el progrès de la consciència de la llibertat” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, filòsof alemany).
“Ja que he cridat, i heu dit que no, he estès la mà; i ningú no es dóna per entès, heu deixat estar tot consell meu, i no heu volgut saber res de la meva reprensió, també jo em riuré de la vostra dissort, en faré escarni quan vindrà la vostra paor” (Proverbis 1:24-26).
“Has vist moltes coses però no les recordes; hi senties bé però no escoltaves! El Senyor, que és bo, s’havia complagut a fer gran i gloriós el seu designi. Però vet ací aquest poble capturat i convertit en botí. Tots han estat caçats a les coves i entaforats en calabossos. Els han capturats i ningú no els allibera, són botí que ningú no reclama. Qui de vosaltres vol sentir-ho? Qui vol entendre el que jo havia predit? Qui convertia els de Jacob en despulles, els d’Israel, en captura?» ¿No era el Senyor, contra qui havíem pecat en negar-nos a seguir els seus camins i a fer cas del seu voler? Per això ell ha abocat sobre el seu poble l’ardor del seu enuig, una guerra violenta, que l’ha envoltat de flames. Però el poble no ho ha volgut entendre; la guerra s’abrandava dins d’ell, però ell no hi posà atenció”. (Isaïes 42:20-25).

REUNIFICACIÓ CATALANA:
“Allò que deixà el llagost,
ho devorà la llagosta,
allò que la llagosta deixà,
ho devorà el saltamartí;
allò deixat pel saltamartí,
ho menjà la saltarel·la.
Embriacs, espavileu-vos
del vostre vi; tots els bevedors,
ploreu i planyeu-vos pel most:
se us ha estroncat de la boca!.
Perquè ha pujat
contra el meu país una gent
poderosa i innombrable…”
(Joel 1:4-6).

Països catalans 05

Els Països Catalans no tenen ni de bon tros prou consciència d’unitat nacional: mai no ho van ser plenament, com a Estat. Front als 300 milions i la vitalista hispana descontrolada, dels estàndars i dels reptes tecnològics, tenim ben poques esperances de reexir. Som exnació, noció, pre-nació, nació inconscient, venal, trencadissa, sense Llei ni muralles de defensa.
“Toqueu el corn a Sió, doneu l’alarma sobre la meva muntanya santa! Tots els habitants del país tremolen, perquè ha vingut un poble nombrós i fort” (Joel 2:1).
La nostra terra promesa fos un poble autodesvetllat, un Estat català bastit des de l’autosolidaritat, l’autoorganització de base, sobre la Justicia. Però un Estat no pot ser una simple idea abstracta, sinó un contrapoder una organització alternativa viable al poder opressiu. L’únic material viable per a bastir-lo és la Llei del Sinaí. L’únic poder per fer complir aquests no fàcils manaments és la força i el tremp espiritual adins de l’esperit del catalanam.
Les idees abstractes i més si van en gran part contra la natura caiguda de les persones, no poden quallar si no tenen interès pràctic, si no donen fruits estables, si no són concrets i quotidians, entenedors per a qualsevol tiamaria o qualsevol bonjan. “Un enteniment tot lògica és com un coltell tot de fulla, que fereix la mà de qui el mena” (Rabindranath Tàgur, escriptor bengalí) “Tenir idees (=ideologia filosòfica o política rígida) és la manera de no saber de res, de no adonar-se de res. Les idees són llast, equipatges que fan nosa i que ens impedeixen d’avançar de pressa. Un home obert de mollera se’n riu, de les idees. En té prou sabent guaitar i copsar les coses. Les idees atraquen el cervell i priven de pensar” (Georges Duhamel).“Les paraules que no van seguides de fets, no valen res” (Esop).
Si una nació viu en la sensualitat, l’autoindulgència i el consumisme, l’autodisciplina, el sotmetiment humil a les veritats hi és inviable, perquè l’hedonisme (aquesta passió de vells per un plaer mitificat i més aviat irreal: que se’ls escapoleix) és la brúixola que els guiarà cap a la decadència. Hom dirà, com Pilats: “I què és, la Veritat?” (Joan 18:38). Un tal escepticisme -tan típic de la progressia catalana, altrament- és edificar damunt les conveniències, de fet l’escepticisme és bàsicament fruit de la a-nomia, de viure segons les pròpies conveniències: “La condemna és això: la llum vingué al món, i els homes s’estimaren més les tenebres, car llurs obres eren roïnes. Qui fa el mal avorreix la claror i no va cap a la llum perquè les seves obres no sien reprovades, però qui practica la veritat va cap a la llum perquè es manifestin les seves obres, perquè són fetes segons Déu” (Joan 3:19-21).
Àdhuc la llengua, pretesa garantia, és també una línea del front que recula. El nostre poble, enfangat en la imprecisió vital, s’autodissol, renega d’allò propi per modes gregàries que dissolen el sentit de la realitat/veritat i el tremp nacional. “Ni s’avergonyeixen gens ni coneixen el rubor” (Jeremies 6:15). Estar avergonyit fos un molt bon senyal, però els connacionals d’en Jeremies no tenien ni vergonya. Això trencà el cor del profeta: els havia insistit, plorat i pregat per ells, però en “passaven” olímpicament. Aquesta actitud ve davant de la catàstrofe personal o col·lectiva, car és altivesa, insensibilitat i manca de misericòrdia, resistir a l’amor, a l’Esperit Sant, Esperit de gaudi i de meravella que inspirà Llull i els catalans més destacats de totes les èpoques, esperit d’intel·ligència i de bondat.

Països catalans 04

LA TERRA:
És de Déu. Per suposat. Més clar i fort: Catalunya no és pas dels catalans, sinó de Déu, el Propietari de la finca. Ell donà illes i València a catalans ardits i humils que li eren agraïts. “E quan vim nostra senyera sus en la torre, descavalcam del cavall, e endreçam-nos vers Orient, e ploram de nostres ulls, e besam la terra per la gran mercè que Déus nos havia feita”, diu el cronista del Conqueridor quan entra a Valencia, capturada als sarraïns. Jaume s’hi endreça cap a Jerusalem (Orient) on Nostre Senyor morí i ressuscità -per salvar, també, gent catalana-, i on ha de tornar, i donà gràcies al Propietari. “El Senyor t’obrirà…el cel, per donar pluja a la terra en la seva saó…Et posarà per cap i no a la cua, seràs sempre damunt i no mai a sota, si creus els manaments de Déu…” (Deuteronomi 28: 9-14). Aquest és el model de Déu per a vèncer: que l’estimem, la grandesa i la bellesa de la gratitud. Quan serem disposats a creure’l, amb Ell anirem a la victòria. A Viena hi ha un monument a una victòria contra Napoleó on podem llegir: “Mit Gott zum Sieg” (Amb Déu a la Victoria). Mentrestant, Déu no pot donar victòries per a orgull de gent envanida, falsa, capriciosa i immisericorde. Però si el creiem… “us faré recuperar les anyades que s’han menjat la llagosta, el saltamartí, la saltarel·la i el llagost, el meu gran estol que havia enviat contra vosaltres” (Joel 2:25). “Bon colp de falç: les meces són madures…” (4:13).

Països catalans 01

Déu pot oferir terra, i Estat i tantes altres coses a canvi d’una adoració segons el seu model, el de la seva Constitució (la Bíblia, la revelació per fer-se entendre dels homes). Com més fort i profund el clam d’adoració, tant millor el resultat. “El passat defineix el present perquè la humanitat no és mestressa de la seva pròpia història” (Sigmund Freud, 1856-1939, psiquiatra austrojueu, fundador de la Psicoanàlisi). Déu és Senyor de la Història humana, no pas una “idea” desfasada de la qual avergonyir-se i rebutjar a fi de seguir les pròpies déries indisciplinades i sense punts de referencia històrics ni realistes.
“Jo no et sabia i cap espai de mi
no em duia a creure en altres fites
que aquelles que deixaven
amb pas de vell astut i greu.
Un llunyà senyal del temps
Dibuixant damunt la neu…
Tot era buit de mar i de perfum.
Tot eren platges de miratge i fum
Com una estranya
Llum esperada
Que encèn els ulls només un sol instant
més enllà dels càntics
lluny de tot,
lluny de l’esperança
de fer vibrar els sentits amb força…” (Miquel Martí i Pol).
Tal com fareu amb Ell, Ell farà -amb més benignitat- amb vosaltres. “Qui no ama les obres de Déu, Déu no ama les obres d’aquell” (“Llibre de Proverbis”, Ramon Llull, cap al 1300, el punt més àlgid de la nostra nació). Jesús digué: “M’odien sense motiu” (Joan 15:25).
“Preareu mi qui en temps antic preàveu
e confessant que us dolíeu de mi
i ara que us am pus que jamés amí
tornau-vos llà on de primer estàveu” (Ausiàs Marc)
Déu us ofereix un Contrat de Lloguer en excel·lents condicions, gairebé un xec en blanc, malgrat que bé ens coneix:
“A la part de Llevant, místic exemple
com la flor gegant floreix un temple
meravellat d’haver nascut ací,
entremig d’una gent tan sorruda i dolenta,
que se’n riu i flestona i es baralla i s’esventa
Contra tot allò humà i diví.
Mes, enmig la misèria i la ràbia i fumera,
el temple (tant se val!) s’alça i prospera
esperant uns fidels que han de venir” (Joan Maragall).
Caigué el mur de Berlín. Quan cauran els nostres, els de les buides astúcies sorrudes?. “Amb poc amor, gran feit no es pot menar” (Llull). “Qui vol ser fort, de la carn es despulla” (Ausiàs Marc). “Els malvats faran cap al Xeol i també les nacions que obliden Déu” (Psalm 9:17).
Què en farem? Segons el que fem, ja podem preveure el propi futur.

La Independència dels Estats Units d’Amèrica 

LA INDEPENDÈNCIA DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA

“El Senyor t’obrirà…el cel, per donar pluja a la terra en la seva saó…Et posarà per cap i no a la cua, seràs sempre damunt i no mai a sota, si creus els manaments de Déu…” (Deuteronomi 28: 9-14).

George Washington

GEORGE WASHINGTON

“ …La històrica parròquia espiscopaliana The Falls Church, a l’Estat de Virgínia és un bonic edicifi bastit amb maons color mangra d’obra vista, envoltat per espaioses finestres. Però un rètol prop de l’entrada principal em cridà l’atenció, diu: “George Washingon fou elegit membre del Consell parroquial, el 3 d’octubre del 1763”. Pel que el reverend John Heindeugren em va dir i per un breu resum històric imprès que em va donar, vaig saber que Agustine Washington, pare de George, també n’havia estat conseller; des de 1735; que els administradors de la parròquia encarregaren contractar la construcció del temple actual -l’antic era de fusta en aquell temps era una ruïna- a George Washington i a George William Fairfax, i que el temple esdevingué un centre de reclutament durant la Guerra de la Independència.
Una tradició recorda que la Declaració de la Independència fou llegida als veïns del turó Parish des de les escaletes que hi ha a les portes del sud. Avui, el temple és obert al culte, i al costat hi ha estat bastit un gran temple, el qual acull una nombrosa feligresia.
Durant la Guerra de la Independència, les al·lusions mosaiques legitimaren la causa americana i afermaren la significació moral de la funció de Washington  com a dirigent políticomilitar.
Talment, alguns esperits piadosos, que es tenien per hereus d’una terra promesa, van veure en la Declaració de la Independència un símil d’acompliment de l’antiga aliança, i compararen el seu màxim dirigent a Moisès. Ambdós eren de la mateixa edat quan sentiren, per primera vegada, la crida per alliberar el seu poble, conduïren més o menys el mateix nombre de gent cap a l’emancipació i tingueren igualment detractors entres els seus seguidors.

Thomas Jefferson

THOMAS JEFFERSON

Anglaterra i el seu monarca eren comparats amb Egipte i el seu poderós faraó, però el rei del cel els donà un segon Moisés, el qual, inspirat pel Senyor, els salvà de la tirania britànica. L’alliberador hebreu llegà una legislació sàvia (el Deuteronomi) als israelites; el parlament de comiat pronunciat per Washington ha estat considerat pels nordamericans com un llegat de valor permenent.
Molts estaven convençuts que la nova pàtria tenia parió amb el Nou Israel. Hom trobà en les gestes del general uns precedents en les de Samsó, Saül i David i en alguns herois grecoromans. Aquesta analogia tingué una rellevància ben remarcable, sobretot en la puritana Nova Anglaterra.
Elegit per unanimitat primer president dels Estats Units, George Washington arribà a Nova York -que llavors n’era la capital- el 30 d’abril de 1789.
Jurà la magistratura posant la mà damunt la Bíblia, i des de la balconada del Federal Hall parlà a una multitud enfervorida.
En remarcar algunes qüestions sobre el conceptes de l’autoritat legítima, digué: “Seria particularment impropi en aquest acte oficial, d’ometre la meva fervent súplica a l’Altíssim, que regeix l’univers, que presideix el concili de les nacions i que pel seu ajut providencial podem suplir les nostres mancances humanes. Que la seva benedicció pugui consagrar les llibertats i la felicitat dels Estats Units! (…) Que cada pas que es doni sembli haver estat dirigit per alguna providència divina (…) Nosaltres (…) hauríem estat convençuts que un país que menystingui les eregles eternes d’ordre i justícia , les quals el Cel mateix ha instituït, mai no podrà esperar els benignes favors del Cel”.

john-adams

JOHN ADAMS

Des d’aquest parlament inaugural fins al parlament de comiat, George Washington va venerar públicament el Nom sagrat. Amb un home com ell, orientat per la fe, el poder civil podia esser exercit eficaçment. La sensibilitat a la veu de Déu el féu sensible a la veu i a les necessitats de la gent, i construí un país”
(De Joan Gonzàlez i Pastor, extret de la revista en català Presència Evangèlica).

—— ARTICLE RELACIONAT ——